Utredningen är ett led i den nationella barnstrategin.

En arbetsgrupp tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet ska stärka barnets rättigheter och barns och familjers välfärd i samband med åtgärderna för återhämtning efter coronaepidemin.

Arbetsgruppens rapport ska utnyttjas vid beredningen av den nationella barnstrategin när man bedömer hur barnets rättigheter tillgodosetts under undantagstillståndet, meddelar ministeriet.

— Coronaviruset innebär ett hot mot hälsan, och utöver det har epidemin långvariga samhälleliga konsekvenser. Med tanke på barnen är det oroväckande att epidemin och dess konsekvenser leder till ökad ojämlikhet och marginalisering. Därför är det viktigt att man också i samband med beredningen av den nationella barnstrategin studerar konsekvenserna av coronaviruset och försöker hitta lösningar för åtgärderna efter epidemin, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Målet är ett barnvänligt samhälle

Gruppens första uppdrag är att bedöma hur restriktionerna under coronaepidemin har påverkat barnens och familjernas situation. Den ska också bedöma barnets rättigheter tillgodosetts.

Den första skriftliga delen ska överlämnas till ministeriet i början av juni.

Syftet är också att i samband med åtgärderna efter coronaepidemin minska de utmaningar som uppkommit på grund av undantagsförhållandena. Målet är ett mer barn- och familjevänligt samhälle som i högre grad respekterar barnets rättigheter. Barnets rättigheter och familjers välfärd ska tryggas i takt med att restriktionerna hävs.

Ordförande för arbetsgruppen är Esa Iivonen från Mannerheims Barnskyddsförbund. Medlemmar i arbetsgruppen är Eija Koivuranta (Befolkningsförbundet), Tapio Laakso (Rädda Barnen), Johanna Lammi-Taskula (Institutet för hälsa och välfärd), Kirsi Pollari (Centralförbundet för Barnskydd) och Tiina Ristikari (Självständighetsjubileets barnstiftelse).

Arbetsgruppens mandattid löper ut vid utgången av oktober 2020.