Regeringen begränsar temporärt kommunernas och samkommunernas möjligheter att lägga ut sin social- och hälsovård. Stora investeringar inom vården läggs också på is.

Avsikten är att säkerställa att sparmålet i social- och hälsovårdsreformen nås.

–  Det är viktigt att de framtida självstyrande områdena kan ordna invånarnas tjänster på ett sätt som är jämlikt och ändamålsenligt med tanke på helheten, heter det i ett pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet.

Detaljerna i fråga om begränsningarna klarnar under beredningens gång.

Under tiden som beredningen av social- och hälsovårdsreformen pågått har kommunerna och samkommunerna enligt pressmeddelandet fattat beslut där bakgrunden är en strävan att hålla kvar de nuvarande social- och hälsovårdstjänsterna inom den egna kommunen eller att öka de resurser som är bundna till den egna kommunens tjänster.

Sådana åtgärder är stora fastighetsinvesteringar och totala utläggningar, helhetsentreprenader, där kommunen köper tjänsterna av en privat aktör med långa kontrakt, som kan gälla till och med tio år framåt. Kommunförbundet har tidigare varnat för denna typ av bolagisering.

Det framtida självstyrande området kommer att vara bundet av de avtal som som kommunerna har ingått. Detta kan försvaga det självstyrande områdets möjligheter att ordna tjänsterna jämlikt och kostnadseffektivt på ett större område. Det finns till exempel en risk att det självstyrande området inte kan utnyttja den personal som är bunden till tjänsterna för en kommuns invånare på ett större område.

– För att säkerställa att målen för reformen uppnås är det motiverat att begränsa sådana åtgärder med en temporär lag redan innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft, anser regeringen.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder i samarbete med finansministeriet en temporär lag som ges till riksdagen så snart som möjligt. Den temporära lagen ska innehålla nödvändiga bestämmelser som begränsar rättshandlingar.