En kompakt och nyttig handbok på 50 sidor att ha i handväskan, portföljen eller varför inte på nattduksbordet. Nu finns det uppdaterade handboken ”Handbok i kommunalt beslutsfattande” tillgänglig för nya och återvalda kommunala beslutsfattare.

– Boken är bra att ha till hands om man som förtroendevald behöver kolla upp hur ett kommunalt beslut ska fattas eller när man behöver repetera till exempel jävsreglerna, säger Saija Haapalehto, jurist vid Kommunförbundet och bokens författare.

Handboken ger grundläggande information om kommunalförvaltningen, de förtroendevaldas ställning, jäv och sammanträdesförfarandet. Tanken är att den ska fungera som ett stöd för de förtroendevalda i det praktiska arbetet.

– Boken ger en bra översikt över hur kommunen styrs. För dem som är nya i kommunalpolitiken fungerar handboken som en första introduktion till förtroendeuppdraget och till rollen som förtroendevald. Min förhoppning är att både nya och mera erfarna förtroendevalda kommer att ha nytta av den, säger Haapalehto.

Handbok i kommunalt beslutsfattande” är en uppdatering av handboken ”Kommunalt sammanträde”, som senast utkom 2017.

– Kommunförbundet brukar ge ut en färsk handbok i kommunalt beslutsfattande varje år det är kommunalval. I årets upplaga har vi filat lite på titeln och kompletterat innehållet med några kapitel om elektroniska möten, elektroniskt beslutsfattande och dataskydd.

Coronapandemin påskyndade lagstiftningen om elektroniskt mötesförfarande. På grund av pandemin var det många kommuner som snabbt övergick till att hålla elektroniska möten i stället för fysiska.

Utgångspunkten för elektroniska sammanträden är den samma som för möten där deltagarna deltar fysiskt på plats.

– Men det finns några saker som det är bra att komma ihåg när mötet genomförs digitalt, säger Haapalehto. I början av mötet är det bra att gå igenom hur deltagarna ska begära om ordet och hur eventuella omröstningar genomförs.

Rättigheter och skyldigheter

Boken innehåller även ett kapitel om de förtroendevaldas ställning och ansvar. En förtroendevald har rätt att yttra sig i ärenden som behandlas och rätt att få de upplysningar av kommunen som han eller hon behöver i sitt förtroendeuppdrag. Det här gäller även upplysningar som ännu inte är offentliga.

Bland skyldigheterna nämner handboken bland annat skyldigheten att redogöra för sina bindningar. Detta gäller exempelvis kommun- eller stadsstyrelsens medlemmar och ordförandena och vice ordförandena i nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader efter det att personen har blivit vald. Bindningarna offentliggörs på kommunens webbplats.

I slutet av varje kapitel finns det ett sammandrag av de viktigaste frågorna.
Bland de ämnen som Kommunförbundets jurister ofta får frågor om nämner Saija Haapalehto jävsfrågor, handlingars offentlighet, sammanträdens offentlighet samt frågor om dataskyddet.

– I synnerhet på sociala medier händer det lätt att en politiker blandar sina två roller; rollen som förtroendevald och rollen som politiker. Är det fråga om ett slutet möte i en nämnd eller styrelse är diskussionerna konfidentiella. Det här ser jag då och då att väcker diskussion, säger Saija Haapalehto.

Finsk, svensk, digital- eller pappersbok

Handboken i kommunalt beslutsfattande kommer så småningom att finnas tillgänglig på finska och svenska i digital form som icke-utskrivbar version på Kommunförbundets nya tjänst Kommunpolitikern. Tjänsten som kräver inloggning har en avgiftsfri del och en avgiftsbelagd del.  Handboken kan även beställas för 20 euro via Kommunförbundets bokhandel.

– Det är många kommuner som har beställt handboken till alla sina förtroendevalda. Vi har till och med varit tvungna att ta en nyupplaga, säger Haapalehto.