Kommunerna behöver coronastöd också nästa år.  Enligt Kommunförbundets uppskattning kommer coronaepidemin att försvaga den kommunala ekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021.

– Under höstens budgetförhandlingar måste regeringen fatta beslut som lindrar krisen i kommunekonomin, tryggar välfärdstjänsterna och som dämpar trycket att höja kommunalskatten, kräver Kommunförbundet och föreslår att kommunernas andel av samfundsskatten ska vara förhöjd också år 2021.

– Budgetförhandlingarna måste på ett bestående sätt stärka kommunernas inkomstbas genom att en del av kapitalskatterna styrs till kommunerna, heter det i ett utlåtande från styrelsens arbetsutskott i Kommunförbundet.

Statsandelsnedskärningen på över 234 miljoner euro, som gjordes till följd av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet, nu bör upphävas eftersom förlängningen av arbetstiden till största delen är slopad. Annars skär staten i strid med regeringsprogrammet ned den statsandelsfinansiering som är riktad direkt till kommunal basservice.

– Staten måste förhålla sig återhållsamt till nya och utvidgade uppgifter för kommunerna.
Dessutom vill Kommunförbundet påskynda en reform av fastighetsbeskattningen. Den har skjutits upp upprepade gånger, vilket förorsakar osäkerhet bland aktörerna.