Mariehamns stad söker äldreomsorgschef

22.2.2021

Mariehamns stad söker äldreomsorgschef

Mariehamn är en växande sjöfartsstad med drygt 11 700 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Mariehamns stad är en stor arbetsgivare med cirka 800 anställda inom flera olika branscher.

ÄLDREOMSORGEN

Äldreomsorgen erbjuder service som stöder de äldres självständiga liv i hemmet; hemservice, stödtjänster, dagverksamhet samt stöd för närståendevård. Utgående från invånarnas behov och gällande lagstiftning erbjuder äldreomsorgen även effektiverat serviceboende och institutionsboende. Staden ska tillhandahålla en kvalitativt god äldreomsorg på rätt nivå. Äldreomsorgen i Mariehamns stad sysselsätter omkring 180 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER

Som äldreomsorgschef har du, i tätt samarbete med den biträdande äldreomsorgschefen, ett övergripande ansvar för stadens äldreomsorg. I egenskap av förvaltningschef handhar du de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut åligger dem. Därutöver ankommer det på förvaltningschefen att bland annat:

  • tillse att personalutvecklingen befrämjas
  • ansvara för den allmänna ledningen i enlighet med de mål som stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och ansvarig nämnd godkänt
  • bereda förvaltningens ekonomiplan, budget och verksamhetsberättelse samt rapportera om uppnådda resultat
  • ansvara för verkställandet av beslut
  • hantera stadens ekonomiska transaktioner till Kommunernas socialtjänst r.f:s kommunfullmäktige och bistå stadsledningen vid utövandet av ägarinflytandet över kommunalförbundet

KVALIFIKATIONER

Behörig för tjänsten som äldreomsorgschef är den som har avlagt en examen med lämplig inriktning vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola. Rollen förutsätter dokumenterad erfarenhet av ledarskap och det är ytterligare meriterande med utbildning inom ledarskap.

KOMPETENS

Vi söker dig som är en förändringsagent; som söker nya perspektiv och idéer för att med klienten i centrum stimulera innovation och utveckling. Du etablerar trovärdighet, målsätter projekt och skapar motivation tillsammans med dina medarbetare. Dina handlingar och beslut utgår från hur klienterna kommer att påverkas. Som kommunikatör håller du andra informerade och din återkoppling är konstruktiv och specifik. Tidigare erfarenheter och omgivningens feedback drar du lärdom av och du anpassar ditt beteende till nya omständigheter samt påverkar din omgivning snarare än reagerar på den.

VILLKOR

Tjänsten är ordinarie, heltid och med tillträde enligt överenskommelse. Vid anställningen tillämpas prövotid om sex månader.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka tjänsten genom länken på Kommunrekry.fi för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.

I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del av vår metod för urval när vi rekryterar fördomsfritt och objektivt. Det ger alla sökande samma chans att visa upp sin kompetens och potential när de söker jobb via oss.

Välkommen med din ansökan!