Kommunförbundet är kommunernas och städernas tvåspråkiga intresse-, service- och utvecklingsorganisation. Vår verksamhet omfattar också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de  övriga samkommunerna och andra aktörer med kommunal anknytning. Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter.

Vi söker en

Direktör för svenska enheten

för tillsvidareanställning.

Din uppgift är att leda enhetens svenska verksamhet. Vid sidan av chefsuppgifterna ansvarar du också för utvecklingen av den övergripande tvåspråkiga verksamheten vid Kommunförbundet och för riktlinjerna i intressebevakningen som gäller de svensk- och tvåspråkiga kommunernas behov samt språkärenden. I ditt ansvarsområde ingår också Kommunförbundets översättningsverksamhet. Du rapporterar till verkställande direktören.

Till dina uppgifter hör också att

 •  delta i arbetet med och verkställandet av Kommunförbundets strategi
 • bedöma rekryteringsbehoven ur ett tvåspråkighetsperspektiv i samråd med HR
 • medverka i Kommuntorgets redaktionsråd.

Vi förutsätter

 • gedigen allmän lednings- och chefskompetens
 • särskild förtrogenhet med svenska frågor och nationalspråksfrågor ur lokalförvaltningens synvinkel samt beredskap att företräda tvåspråkiga och svenskspråkiga kommuner
 • god samarbets- och interaktionsförmåga samt förmåga att motivera andra
 • högre högskoleexamen
 • utmärkta kunskaper i svenska och finska samt goda kunskaper i engelska. Det är en fördel om du kan kommunicera på de nordiska språken.

Du blir delaktig i en unik arbetsmiljö i en expertorganisation med sektorsövergripande kompetens och en helhetssyn på kommunernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Vi erbjuder också konkurrenskraftiga anställningsförmåner.

Blev du intresserad? Skicka in din ansökan med löneanspråk senast  18.12.2020 till adressen registratur[at]kommunforbundet.fi, med rubriken ”Direktör för svenska enheten”.

Närmare upplysningar:

 • Verkställande direktör Minna Karhunen, minna.karhunen[at]kommunforbundet.fi, tfn +358 9 771 2000
 • 8.12. kl. 14-16
 • 11.12. kl. 10.30-11.30
 • 14.12. kl. 10-11
 • 18.12. kl. 8.30-9.30