Förvånande få sökte tjänsten, säger stadsstyrelseordförande Maria Palm.

Fyra personer hade inom utsatt tid – som löpte ut i måndags – sökt tjänsten som stadsdirektör i Nykarleby, men stadsstyrelsen beslöt på ett extrainsatt möte på tisdagen att det inte räcker. Nu förlängs ansökningstiden fram till den 25 augusti.

Stadsstyrelsens ordförande Maria Palm (SFP) säger att åtminstone en av de fyra sökande inte är behörig, enligt styrelsen, och att man vill se ett bredare startfält. Fullmäktige behöver verkliga alternativ.

Redan förra veckan, då intresserade hade möjlighet att ringa och höra sig för om uppdraget, diskuterande stadsstyrelsen om att ett extrainsatt möte och en förlängning av ansökningstiden kunde bli aktuellt. Ingen hörde nämligen för sig om jobbet.

– Vi kom fram till att om intresset var för skralt, sett till antalet ansökningar och så vidare, så skulle vi förlänga ansökningstiden. Vi såg att då Jakobstad gjorde likadant så fick man in ett antal goda ansökningar. Vi tror att de som funderat på att söka, men inte sökt, nu tänker om. Vi tror att det finns ett intresse.

Brandt slutar i september

Det oaktat säger Palm att stadsstyrelsen är förvånad över att bara fyra sökt tjänsten. Visserligen handlar det om en krävande och offentlig tjänst, vilket medför en viss tröskel, men å andra sidan tvivlar Palm inte på att Nykarleby är en lockande arbetsgivare.

– Överlag ser man en trend här. Folk drar sig att söka tjänster som för med sig offentlighet. Det är förståeligt, men jag tror att under den här tvåveckorsperioden så kommer stadsbor, politiker och tjänstemän att uppmana folk att söka. Nykarleby är en intressant och fin stad. Vi ger inte upp hoppet.

Enligt en överenskommelse med samkommunen Österbottens välfärdsområde, där avgående stadsdirektören Mats Brandt är strategidirektör, kommer Brandt att jobba deltid, 40 procent, för Nykarleby innan han slutar som stadsdirektör den sista september.

Efter det vikarieras han av ekonomidirektören Gunilla Lillbacka. Palm säger att om avtalet om Brandts arbetsfördelning måste förhandlas om så blir det den tillträdande stadsstyrelsens uppgift. Utgångspunkten är fortfarande att den nya stadsdirektören börjar jobba i november.

Nästa måndag möts den nuvarande stadsstyrelsen en sista gång. Då kommer man, utgående från antalet nya ansökningar som kommit in, diskutera om huruvida politikerna behöver ta en aktivare roll och uppmana potentiella kandidater att söka jobbet.

Någon diskussion om att anlita en rekryteringskonsult har inte förts, säger Palm.

De fyra som sökt tjänsten så långt är:

  • Steven Frostdahl, fil. mag., Nykarleby
  • Tapio Heilala, provisor, Bekkjarvik, Norge
  • Timo P. Kiviaho, ekon. mag., Salo
  • Harri Hautsalo, Äänekoski

Ansökningar beaktas i den förlängda ansökningsomgången, om sökanden uppfyller behörighetskraven.