Statsrådet har utnämnt Kristina Stenman till diskrimineringsombudsman för den femårsperiod som börjar den 1 augusti 2020.

Stenman är för närvarande stadsdirektör i Jakobstad. Hon valdes till stadsdirektör den 1 februari 2016.

Stenman har tidigare arbetat som migrationsdirektör vid Inrikesministeriet och Arbets- och näringsministeriet samt i flera olika uppgifter vid Flyktingrådgivningen rf. Stenman har också arbetat som forskare.

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att övervaka att diskrimineringslagen följs, att allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering.

Dessutom är ombudsmannen nationell rapportör i frågor som rör människohandel.

Diskrimineringsombudsmannen har en byrå med föredragande som är förtrogna med ombudsmannens uppgiftsområde, och annan personal.

Tjänsten söktes av 20 personer.