En ny utredning slår fast att distansarbete blir vanligare oberoende av statens och kommunernas främjande åtgärder.

Kommunikationsministeriet har låtit utreda vilken potential distansarbete har när det gäller att minska växthusgasutsläppen från trafik och transporter. Det här som ett led i att före 2030 halvera utsläppen från den inhemska trafiken jämfört med nivån 2005.

Den nu aktuella utredningen, som är den hittills mest exakta bedömningen av distansarbetets långsiktiga inverkan på utsläppsminskningarna inom trafik och transporter, visar på en måttlig inverkan.

Eftersom utsläppen från bilbeståndet ändå minskar, så minskar även de gynnsamma klimateffekterna av distansarbetet. Utbredningen av distansarbete kan i bästa fall innebära en utsläppsminskning på cirka 82 000 ton år 2045.

År 2030 kan CO2-utsläppen från personbilstrafiken på årsnivå minska med högst cirka 125 000 ton till följd av utbredningen av distansarbete. Enligt regeringens färdplan för fossilfria transporter behövs det ytterligare åtgärder för att minska utsläppen med cirka 1,65 miljoner ton till 2030.

Över 800 000 distansarbetande år 2045

Till följd av coronapandemin ökade distansarbetet avsevärt, men det hade redan innan det blivit vanligare tack vare digitaliseringen.

År 2019 arbetade cirka 357 000 sysselsatta i Finland på distans. Under coronapandemin 2020 var antalet cirka 790 000. Detta uppskattas vara det största möjliga antalet distansarbetande sysselsatta som kan uppnås med den nuvarande region- och arbetsplatsstrukturen.

I fjol var antalet körda kilometer med personbilar fyra procent mindre än år 2019. Enligt utredningen ger det en uppfattning om hur omfattande konsekvenser utbredningen av distansarbete kan ha.

Utredningen noterar ändå att trafiken och transporterna minskade i fjol också av andra orsaker än distansarbete, till exempel permitteringar, begränsningar i hobbyverksamhet och andra åtgärder för att begränsa pandemin.

Enligt en prognos som tagits fram i projektet kommer antalet distansarbetande anställda att vara 577 000 år 2030 och 582 000 år 2045. I maximiscenariot finns det 811 000 distansarbetande år 2045.

Utredningen slår fast att distansarbete blir vanligare oberoende av statens och kommunernas främjande åtgärder. Det här ska beaktas i den fortsatta beredningen av färdplanen för fossilfria transporter som en egen helhet som minskar behovet av ytterligare åtgärder och som ännu inte ingår i trafikprognosen eller i prognosen gällande utvecklingen av CO2-utsläppen.

Utredningen gjordes av Ramboll Finland Ab, MDI Public Oy och Telia Finland Oyj.

Läs också: Gynnas vårt sätt att arbeta av coronakrisen? – Ny rapport ger kommunerna stöd i distansarbetet

Niko Herlin: Coronaviruset åstadkommer inte förändringar – men kan påskynda dem