Vilka områden som anvisas för vindkraft avgörs i processen kring landskapsplanen.

Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens förbunds gemensamma utredning visar att utredningsområdets potential för nya vindkraftsområden är mycket betydande, heter det i ett pressmeddelande.

Baserat på gjorda analyser valdes 83 områden för vidare granskning. Av områdena är 36 belägna helt eller delvis i Österbotten, 25 i Mellersta Österbotten och 30 i Södra Österbotten. Av områdena är 10 belägna på havsområden.

Områdenas storlek varierar mellan 1–80 km². Inom de identifierade områdena är vindförhållandena på 300 meters höjd goda, vilket innebär ett årsgenomsnitt på cirka 9–12 m/s. Tillgängligheten till områdena längs vägnätet är på en god nivå, menar förbunden. De största skillnaderna uppstår i avstånd till elnätet och markens byggbarhet.

Av de 83 valda områdena gjordes en synlighetsanalys. Konsekvensbedömningar gjordes för varje område, liksom en bedömning av sammanlagda konsekvenser för hela utredningsområdet.

I konsekvensbedömningen undersöktes de potentiella områdenas konsekvenser för människor, natur, landskap, klimat och ekonomi.

Baserat på konsekvensbedömningen konstaterar förbunden att största delen av de områden som valdes för noggrannare granskning lämpar sig helt eller delvis för vindkraftsproduktion. Natura-bedömningar i enlighet med naturvårdslagen och ytterligare utredningar måste ändå genomföras.

Resultatet av utredningen kommer att användas när landskapsplanerna görs. Vilka områden som slutligen anvisas för vindkraft i landskapsplanerna avgörs under planprocessen i samverkan med kommunerna samt andra myndigheter och intressenter, skriver förbunden.

Fakta

  • Utredningens centrala målsättning är att, som grund för landskapsplanläggningen, granska potentiella områden för vindkraftsproduktion på land- och havsområden.
  • På så sätt ska man kunna identifiera nya vindkraftsområden och bedöma vilka konsekvenser dessa har. Utredningen omfattar också en analys som utesluter områden som inte lämpar sig för vindkraftsproduktion.
  • Som en del av arbetet har även nuläge och utvecklingsbehov för elöverföringsnätet kartlagts samt tysta områden analyserats.

Läs också: Vindkraften i Österbotten har potential – men motstånd finns