Understöd kan beviljas för högst 50 procent av de faktiska kostnaderna för att undersöka och åtgärda till exempel fukt- och mögelskador.

Nu ska det bli lättare att undersöka och åtgärda misstänkta fukt- och mögelskador som orsakar inomhusluftproblem i byggnader.

Från och med i år kan såväl bostadsaktiebolag som småhusägare ansöka om understöd för kostnader som orsakas av undersökning av skicket och planeringen av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftproblem.

Med undersökning av skicket avses fukt- och inomhuslufttekniska undersökningar av konstruktioner som misstänks vara fuktskadade och av andra konstruktionsdelar, material och faktorer som eventuellt påverkar inomhusluften i bostaden.

Orsaken till problemen kan vara fukt- och mögelskador, VOC- och PAH-föreningar, radon eller andra skadliga ämnen. Enligt Miljöministeriet förbättras situationen för dem som bor i byggnader med inomhusluftproblem i och med att ägarna uppmuntras och får stöd när det gäller att renovera byggnaderna och iaktta planmässig fastighetshållning.

Understöd kan beviljas för högst 50 procent av de faktiska kostnaderna för undersökning av skicket och för planering av grundliga förbättringar. Understödet gäller inte reparationer.

Understöd kan dessutom beviljas för planering av grundliga förbättringar av en bostad eller bostadsbyggnad där man upptäckt fukt- och mögelskador eller problem med inomhusluften.

Med grundlig förbättring avses reparation av en bostad eller bostadsbyggnad som höjer bostadens standard så att den motsvarar nyskick eller återställs i ursprungligt skick.

Understödet omfattar till exempel utarbetande av planer och besiktningar. Ett villkor är också att det gjorts en undersökning av bostadens eller bostadsbyggnadens skick.

Den åtgärd som beviljas understöd ska utföras av en kompetent expert, och behörigheten kontrolleras i samband med att understödet beviljas.

Läs mera om understödet (på finska).