Miljöministeriet har fått önskemål från kommunerna om att få vara aktivare med i arbetet för den biologiska mångfalden.

Som en del av Helmi-livsmiljöprogrammet beviljar Miljöministeriet understöd till bevarings-, restaurerings- och vårdprojekt samt till sådant investerings- och planeringsarbete som är i nära anknytning till förbättring av livsmiljöer, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Sammanlagt handlar det om specialunderstöd på tre miljoner euro för Kommun-Helmi som kan sökas under tiden 11.5-31.8.2020.

Kommun-Helmi-understödet riktas i första hand till marker som ägs eller innehas av kommunerna och beviljas inom fem teman: restaurering av myrar; restaurering av fågelvatten och våtmarker; restaurering och vård av vårdbiotoper; vård av skogsmiljöer; samt restaurering av småvatten och strandnaturen.

Projekt som beviljas understöd förväntas utveckla nya metoder och verksamhetsmodeller för vård av livsmiljöer. Miljöministeriet uppmuntrar också kommunerna att skapa lokala konsortier som kan planera gemensamma projekt.

Av de ansökningar som lämnats in före den 1 juni väljs de projekt som kan genomföras redan under sommaren 2020. De resterande projekten väljs ut efter att ansökningstiden har gått ut. Det anslag som reserverats för Kommun-Helmi 2020 kan användas fram till utgången av 2022. 

Ett centralt mål i statsminister Marins regeringsprogram är att stoppa utarmningen av naturens biologiska mångfald. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen säger att försvagningen av livsmiljöer är den största direkta orsaken till att naturen utarmas.

— Helmi-programmet främjar den biologiska mångfalden och förbättrar de värdefulla livsmiljöerna. Vi ville rikta en del av programmet till kommunerna, eftersom vi fått mycket önskemål från kommunerna om att få vara aktivare med i arbetet för den biologiska mångfalden. Handlingarna för naturen är brådskande. Därför uträttar vi en del av Kommun-Helmis projekt redan i sommar, säger Mikkonen.

Stödet kan sökas här.

Fakta

  • Det huvudsakliga syftet med livsmiljöprogrammet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöerna.
  • Det här ska ske bland annat genom att skydda och restaurera myrmarker, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt restaurera vatten- och strandnatur.
  • Utöver förbättrandet av den biologiska mångfalden strävar man också efter att främja ekosystemtjänsterna, vattenskyddet, kolbindningen, bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till förändringar.