Understöd beviljas bland annat för projekt som främjar reparation av bostadsbeståndet.

Nu kan kommuner och samkommuner söka understöd från Miljöministeriets åtgärdsprogram för projekt som förbättrar äldres boende. Ansökningstiden går ut den 28 augusti 2020.

Ministeriet beviljar understöd till projekt som svarar på kommunernas kärnutmaningar när det gäller äldres boende, erbjuder långsiktiga lösningar och bidrar till nya slags samarbets- och verksamhetsformer.

Understöd beviljas för projekt som främjar reparation av bostadsbeståndet, utökar antalet bostäder och nya boendelösningar för äldre, utvecklar äldreanpassade boendemiljöer eller stärker gemenskapen i boendemiljöer och bostadsområden.

Ett beviljat understöd täcker högst 60 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt. Kommuner som är i en särskilt svår ekonomisk ställning kan få förhöjt understöd: högst 80 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt, dock högst 70 000 euro.

Den 24 juni kl. 10 ordnas ett webbinfo där sökandena får information om ansökningsförfarandet och om Åtgärdsprogrammet för äldres boende.

En länk till evenemanget läggs upp på programmets webbsida.