Symptom och sjukdomar, som inte orsakas av infraljudet, kopplas grundlöst till vindkraftverken, skriver forskare.

Det infraljud som vindkraftverk skapar har använts som ett argument mot att vindkraftverksparker byggs i kommunerna. Infraljudet har skadliga hälsoeffekter, är ett vanligt argument bland vindkraftverksmotståndare.

Nu har Statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet undersökt om påståendena om skadliga hälsoeffekter stämmer.

Undersökningarna utfördes i områden där man visste att invånarna hade symptom som de kopplade till infraljud från vindkraftverk, förklaras i ett pressmeddelande.

Med hjälp av ljudprov, som representerade de värsta möjliga infraljudssituationerna, och en enkät, utreddes de symptom som kopplades till infraljud från vindkraftverk, i synnerhet hur vanliga symptomen är i närheten av vindkraftsproduktionsområden.

Deltagarna i ljudprovet delades in i två grupper: de som uppgav att de får symptom av infraljud från vindkraftverk och de som inte upplevde symptom av infraljud från vindkraftverk.

Symptom trots frånvaro av infraljud

Det visade sig, att de som uppgett sig få symptom eller sjukdomar på grund av vindkraftsverkens infraljud inte var känsligare än andra deltagare för infraljudet i ljudproven. De upplevde inte heller infraljudet som störande, och deras autonoma nervsystem reagerade inte kraftigare än vanligt på ljudet.

Däremot fick över hälften av dem som uppgett infraljudet som skadligt symptom under testdagens gång. Men de rapporterade symptomen förknippades till ljudprov som inte hade infraljud, framgår av forskningen.

Bara ett fåtal av dem som inte tillskrivit infraljudet skadliga effekter uppgav symptom under testdagen.

Forskarna drar följande slutsats: eftersom exponeringsnivån inte har några kända hälsoeffekter, eftersom symptomen som uppgavs varierade stort, och eftersom infraljudet inte hade någon direkt inverkan på kroppsliga organ, verkar symptomen bero på något annat än vindkraftverkens infraljud.

En möjlighet, uppger forskarna, är att symptomen beror på att vindkraftverken upplevs som störande och tros vara en hälsorisk. En annan är att symptom och sjukdomar, som inte orsakas av infraljudet, kopplas till vindkraftverken. Här inverkar den offentliga diskussionen om vindkraftverken, skriver forskarna och påminner om att också elektromagnetiska fält kopplas till varierande symptom, trots att någon sådan koppling inte är vetenskapligt bevisad.

Undersökningen genomfördes som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd.

Mer om rapporten här och här (på finska).