Finska staten ansöker om finansiellt stöd från Europeiska kommissionen för planeringen av Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan. Dessutom ansöks om finansiering för planering av Esbobanan, förbättring av banavsnittet Böle-Riihimäki och planering av spårvägen i Vanda.

Staten och de berörda kommunerna nådde den 13 februari 2020 samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo och om de olika parternas finansiella bidrag.

FSE-finansiering från EU ansöks för följande projekt:

Entimmeståget till Åbo

Kommunikationsministeriet ansöker om 37,5 miljoner euro för att utveckla spårtrafiken mellan Helsingfors och Åbo. Den totala budgeten för planeringen av projektet är 75 miljoner euro.

Sträckan Helsingfors-Åbo är en viktig del av TEN-T-stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet. Den nuvarande tågbanan från Helsingfors till Åbo är krokig och långsam.

Finansiering söks för projektering av direktbanan Esbo-Salo som skulle göra Helsingfors-Åbo-banan kortare. Den planerade direktbanan skulle möjliggöra snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo och skapa förutsättningar för att utveckla närtrafiken till Kyrkslätt, Lojo och Vichtis. Dessutom söks finansiering för planeringen av ett dubbelspår på sträckan Salo-Åbo. Dubbelspåret möjliggör fler tågturer och smidiga tågmöten mellan Salo och Åbo.

Projektering av Esbobanan

Kommunikationsministeriet ansöker om 11 miljoner euro för planläggningen av Esbobanan. Projektets totalbudget är 22 miljoner euro. Projektet omfattar planeringen av banan, broar och en tunnel.

Esbobanan är en del av projektet Entimmeståget till Åbo. Projekteringen av Esbobanan har kommit längre än planeringen av Entimmeståget till Åbo och hör därför inte till projektbolagets ansvarsområde. Det har inte anvisats någon separat finansiering för Esbobanan i statsbudgeten.

Finlandsbanan

Kommunikationsministeriet ansöker om 11,7 miljoner euro för att utveckla tågbanan Helsingfors-Tammerfors. Projektets totalbudget är 23,4 miljoner euro. Förbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors är en livligt trafikerad sträcka och den ingår i det transeuropeiska TEN-T-stomnätet.

Stöd söks för en utredning av banavsnittet Helsingfors-Tammerfors, inklusive Flygplatsbanan mellan Böle och Kervo samt anslutningen till Tammerfors. Anslutningen till Tammerfors kan bli antingen en ny spårsträckning från Helsingfors-Vanda flygplats eller en förbättring av den nuvarande huvudbanan mellan Riihimäki och Tammerfors. Kostnaderna för planläggningen av Finlandsbanan beräknas uppgå till 150 miljoner euro.

Förbättring av banavsnittet Böle-Riihimäki

Kommunikationsministeriet ansöker om 6,5 miljoner euro för att utveckla spårtrafiken mellan Böle och Riihimäki. Projektets totalbudget är 13 miljoner euro. Det har inte anvisats någon separat finansiering för projektet i statsbudgeten.

Vandaspårvagnen

Vanda stad ansöker om 10,15 miljoner euro i FSE-finansiering för planering av en spårväg i Vanda (Vandaspåran) som en del av Helsingfors snabbspårvägnät.

Syftet med den finansiering som Europeiska kommissionen beviljar är att främja investeringar i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). För att kunna kvalificera sig för FSE-stöd måste ett projekt också få nationell finansiering. Projekten ska färdigställas senast den 31 december 2023.

Vad händer härnäst?

Beslut om FSE-transportstöd fattas efter en granskning av att projekten är kvalificerade för stöd. Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen väntas finansieringsbesluten vara klara i juni-juli 2020.

För statens del behandlas aktieägaravtalen för projektbolagen för Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan i statsrådets finanspolitiska ministerutskott i mars 2020. I städerna och kommunerna behandlas aktieägaravtalen i förtroendeorganen och för Finavias del vid bolagsstämman i februari-april 2020.