Enligt bolaget Rakennustutkimus RTS enkät kommer cirka 18 procent av de servicebyggnader som byggs i de finländska kommunerna 2020–2021 att ha trästomme, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

Åren 2018–2019 byggdes det trähöghus i 19 kommuner. I år och nästa år väntas antalet öka, eftersom 54 av kommunerna bedömer att de kommer att bygga trähöghus. Sammanlagt 44 kommuner planerar att bygga servicebyggnader av trä 2020–2021.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen säger i pressmeddelandet att riktningen verkar vara den rätta, och det är positivt att allt fler kommuner vill främja träbyggande.

—Förhoppningsvis kommer också så många som möjligt av de planerade projekten att förverkligas, så att vi får fler höghus med trästomme i kommunerna, säger Mikkonen.

Över 50 servicebyggnader med trästomme byggs

Enligt utredningen har kommunerna för avsikt att under 2020–2021 bygga totalt 302 servicebyggnader, bland annat daghem, skolor, äldreboenden, byggnader inom vårdbranschen och andra offentliga byggnader.

Något under en femtedel av dessa, 55 byggnader, ska byggas av trä. Avsikten är att bygga till exempel 21 daghem och 25 skolor och undervisningsbyggnader i trä.

Enligt Petri Heino, programchef för Miljöministeriets program för träbyggande, visar det ökande antalet träbyggnader att kommunerna är beredda att fatta klimatvänliga beslut också när det gäller byggande.

Träbyggande väntas bli populärare

Nästan hälften (49 procent) av de kommuner som besvarade enkäten berättade att de satt särskild fokus på att främja träbyggande. De vanligaste metoderna är bland annat att beakta träbyggande i planläggningen, att gynna träbyggande och att bygga servicebyggnader i trä.

Totalt 40 procent av kommunerna uppgav att de också särskilt har beaktat byggande i timmer och massivt trä, till exempel genom att bygga sådana servicebyggnader.

Av de kommuner som besvarade enkäten uppgav cirka 48 procent att de också fäster vikt vid byggandets klimatpåverkan, till exempel med hjälp av program som syftar till klimatneutralitet och genom att främja koldioxidsnåla energiformer och ökad energieffektivitet.

Fakta

  • Undersökningen baserar sig på telefonintervjuer som utfördes i november–december 2019.
  • 288 kommuner på det finländska fastlandet intervjuades (det finns sammanlagt 295 kommuner på fastlandet).
  • Undersökningen genomfördes av Rakennustutkimus RTS. Miljöministeriet är en av beställarna.