Till det som stöds hör bland annat en grönvägg med trästomme som lämpar sig för urban odling utomhus och en inkluderande konstträdgård.

Programmet för hållbara städer, som ska påskynda städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling, inleder åtta försöksprojekt, meddelar Miljöministeriet.

Syftet är att testa nya lösningar för att man ska kunna dra nytta av och stärka hälsoeffekterna av grönmiljöer. Inom programmet utarbetas också en handledning som lyfter fram hälsofördelarna med en grön närmiljö.

Miljöministeriet beviljar sammanlagt cirka 190 000 euro för de försök som nu inleds. Utöver finansiellt stöd ingår också expertis för projektgenomförandet, kommunikationen och försökens genomslag.

Följande projekt har beviljats stöd:

 • 3point Oy. AI och maskinsyn för förbättrande av den regionala marktäckesklassificeringen. 12 000 euro.
 • Esbo stad. Användbara allmänna områden i tätare stadsstruktur. 30 000 euro.
 • Green House Effect Oy. Vertikal odling i gemenskap. 40 000 euro.
 • Ijo kommun. En inkluderande konstträdgård (Lähde-puisto). 15 000 euro.
 • Jämsä stad. En tillgänglig stig för olika sinnen. 18 000 euro.
 • Lappo stad. Satsningar på friluftsområden för grupper med särskilda behov. 21 300 euro.
 • Uleåborgs universitet. Teamanda och välbefinnande i arbetet i naturmiljön. 40 398 euro.
 • Porvoo Event Factory Oy Ab/Konstfabriken. Ekologisk njutning på takhöjd. 12 000 euro

Till det som testas inom ramen för projektet hör bland annat gemenskapsbaserad utveckling av gröna områden inom social- och hälsovårdstjänsterna, en grönvägg med trästomme som lämpar sig för urban odling utomhus, en inkluderande konstträdgård och insatser för att öka välmåendet i arbetet genom grönmiljöer.

Det kom sammanlagt in 23 ansökningar som bedömdes av en jury bestående av representanter från Miljöministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.

Handledningen finansieras av miljöministeriet och genomförs av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Tapio Ab. Informationspaketet riktar sig framför allt till anställda och beslutsfattare i kommunerna och städerna.

Fakta

 • Programmet för hållbara städer, som samordnas av Miljöministeriet, påskyndar städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling i samarbete med ministerier, kommuner och andra aktörer.
 • Arbetet är bland annat inriktat på att behandla städernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt, främja spridning och bredare tillämpning av god praxis och stärka det internationella utbytet av erfarenheter.
 • Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer, och man söker framför allt nya lösningar på frågor tangerar alla dessa teman.