Språkkunskaper, krav och förväntningar är centrala teman bland andra i de pågående regeringsförhandlingarna. (Foto: Statsrådets kansli, Fanny Uusitalo)

Svarande i den omfattande utredningen, som är en del av nationalspråksstrategin, dömer att de har bättre kunskaper i engelska än i svenska.

Av de statsanställda har nästan 95 procent finska som modersmål och ungefär 3,7 procent svenska som modersmål. Av hela befolkningen är emellertid i genomsnitt 86,5 procent finskspråkiga och 5,2 procent svenskspråkiga. Detta framgår av utredningen om språkkunskaper vid statliga myndigheter som justitieministeriet sammanställt, enligt Justitieminsteriet.

Kunskaperna i nationalspråken och andra språk vid ministerierna och de statliga myndigheterna har utretts för att trygga tillgången till tjänster och kvaliteten på tjänsterna på nationalspråken. Materialet i utredningen samlades in under 2022. Resultaten baserar sig på registeruppgifterna i bl.a. befolkningsdatasystemet. En så här omfattande utredning av språkkunskaperna har inte gjorts tidigare, heter det i pressmeddelandet.

– Registeruppgifterna i befolkningsdatasystemet ger en heltäckande bild av hur många statsanställda som talar finska, svenska eller något annat språk som modersmål. Registret berättar dock inte hur väl personen kan till exempel det andra inhemska språket.

Många svarande bedömer att de har bättre kunskaper i engelska än i svenska. Största delen har flytande eller goda kunskaper i engelska och nöjaktiga kunskaper i svenska. 

I en intervju till HBL säger Corinna Tammenmaa, chef för enheten för självstyre och jämlikhet vid Justitieministeriet:

– Utredningen bevisar det vi vet: svenskspråkiga kommer inte till staten av olika orsaker. Men varför är det så? Vad är det för faktorer som leder till det? Försvinner de svenskspråkiga till det privata näringslivet eller vad är det som händer?

Utredningen genomfördes som en del av den nya nationalspråksstrategin som utarbetats i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Strategin tryggar allas rätt att få service på nationalspråken och förbättrar språkklimatet, enligt Justitieministeriet.

Kommuntorget frågar: Hur använder du svenska i ditt arbete? Vilka är förväntningarna? När har du mest nytta av svenskan? Berätta gärna om erfarenheterna! Epost: kommuntorget@kommuntorget.fi

Artikeln har kompletterats med uttalandet i HBL av Corinna Tammenmaa 6.6 kl 8.40