Bildningsfrågor har på senare tid gett Kyrkslätt många nyhetsrubriker - och inte alltid på ett önskvärt sätt. Bildkollage: Kommuntorget

Kyrkslätt har slagit samman den svenska och finska bildningen och anställt en utbildningsdirektör som inte kan svenska. Hur ska hen klara sina uppgifter? Kraftig kritik riktas mot Kyrkslätt från flera håll.

Johanna Främling, ordförande för Hem och Skola i Kyrkslätt, är missnöjd med att det inte längre finns en separat svensk bildning i kommunen. Missnöjet gäller också valet av Astrid Kauber till utbildningsdirektör hösten 2022.

– Jag önskar att bildningen återgår till hur den tidigare organiserades.   

Omorganiseringen skedde hösten 2022. Eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Kyrkslätt utgör 18 procent av det totala antalet.  

Svenska Yle 15.5: Astrid Kauber fastställdes som Kyrkslätts utbildningsdirektör – rekryteringen nära att göras om på grund av bristfällig svenska och problem med intervjuerna

Johanna Främling är missnöjd med att det inte längre finns en separat svensk bildning i kommunen. Foto: John Illman.

– Om den svenska bildningen inte är av hög kvalitet, finns en stor risk för att svenskspråkiga familjer bosätter sig på andra orter, säger Främling.  

Kyrkslätt har cirka 41 000 invånare. De svenskspråkiga utgör 16 procent. Enligt Tankesmejdan Magma förväntas kyrkslättsvenskarna öka i antal åtminstone fram till år 2040.

Flera år tillbaka

Den här problematiken fick sin början år 2021. Eeva-Kaisa Ikonen valdes till bildningsdirektör framom Mikael Flemmich. Flemmich var den tidigare kommundirektören Tarmo Aarnios förslag. Kommunstyrelsen gick ändå emot Aarnio och valde Ikonen. Hennes kunskaper i svenska är, liksom Kaubers, svaga.

Svenska Finlands folkting uttryckte skriftligen till Kyrkslätts kommuns ledning sin syn på omstrukturering av bildningen. Folktinget påpekar att varje myndighet enligt språkkunskapslagen har skyldighet att se till att de anställda har tillräckliga språkkunskaper för att sköta myndighetens uppgifter så som språklagen och andra lagar förutsätter.

Det uppfylls inte i Kyrkslätt.

Folktingssekreterare Christina Gestrin konstaterar att ändringar som skett inom Kyrkslätts bildning försvagar tillgodoseendet av den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter. 

– Omstruktureringar får inte leda till att de språkliga rättigheterna försvagas för språkminoriteten.

Gestrin tillägger att Kyrkslätt frångick en fungerande modell för den svenskspråkiga bildningen. Den svenska verksamheten leddes tidigare av en svensk utbildningsdirektör, den finska på motsvarande sätt. Båda språkgrupperna behandlades likvärdigt.

Christina Gestrin anser att omstruktureringar inte får leda till att de språkliga rättigheterna försvagas för språkminoriteten.

– Den svenska utbildningen är nu underställd en finskspråkig utbildningsdirektör som inte talar svenska. Det har lett till en oro bland den svenskspråkiga personalen inom bildningen.

Främling anser att Kyrkslätts kommun har gjort fel som inte borde ha fått ske.

– Kommunen har slösat mycket tid på saker som man från början borde ha gjort med större eftertanke.

Mikael Flemmich förde tillsättandet av tjänsten till förvaltningsdomstolens prövning. Domstolen förklarade att valet av Ikonen till bildningsdirektör var lagstridigt och upphävde beslutet. Utnämningen stred mot grundlagen, diskrimineringslagen och jämställdhetslagen. Kyrkslätts kommunstyrelse valde ändå att låta Ikonen fortsätta som tillförordnad bildningsdirektör tills ett nytt val av tjänsteinnehavare gjorts.

Värna om tvåspråkigheten

Kyrkslätts kommunledning bjöd in Folktinget till diskussion om den uppkomna situationen den 15 augusti. Den nya kommundirektören Virpi Sailas deltog även i mötet. Sailas konstaterade att hon vill värna om tvåspråkigheten i Kyrkslätt, säger Gestrin.

Hur länge Ikonen fortsätter som bildningsdirektör är oklart, tror Främling.

– Någon annan kan mycket väl söka tjänsten. Det kan även ske andra förändringar som påverkar den nuvarande situationen, konstaterar Johanna Främling.

Läs mera, HBL 17.8: Ny piruett i Kyrkslätt: Utbildningschefen blir rektor för Winellska skolan

Det här har hänt

Kyrkslätts kommun valde Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör framom Mikael Flemmich år 2021. Flemmich var dåvarande kommundirektör Tarmo Aarnios förslag men kommunstyrelsen valde Ikonen.

Kyrkslätt har sedan dess slopat den autonoma svenska bildningen i kommunen. Numera ingår den svenska och finska bildningen i samma enhet. Förutsättningarna för förverkligandet och utvecklandet av den svenska verksamheten anses ändå i allmänhet vara bättre om verksamheten leds av en skild enhet som är särskilt avsedd för den svenska verksamheten.

Kommunen tillsatte Astrid Kauber som utbildningsdirektör. Kaubers kunskaper i svenska är svaga.

Kommunen har meddelat att fortbildning för lärare inte kommer att ordnas på svenska utan endast på finska på hösten. Myndighetsbeslut har också endast getts på finska.

Mikael Flemmich förde ärendet vidare till förvaltningsdomstolen. Domstolen förklarade under sommaren att valet av Ikonen bröt mot grundlagen, diskrimineringslagen och jämställdhetslagen. Ikonen är numera tillförordnad bildningsdirektör.