Kommunerna har lanserat nya verktyg med anledning av visselblåsarlagen. Tills vidare har de knappt behövts. (Foto: Pixabay)

Kommuner runt om i Österbotten och Svenskfinland har anpassat sig snabbt till den nya visselblåsarlagen som trädde ikraft den första april.

Lagen möjliggör en mera direkt larmslagning om olika missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatser inom den offentliga sektorn.

Från början av april har Korsholm tagit i bruk en modul som i praktiken är ett rapporteringsverktyg som är tillgängligt via kommunens intrasystem.

Läs mera: Visselblåsarlagen och kommunerna

– I ett senare skede kommer även extern rapportering att vara ett alternativ. Hittills har det inte lämnats in några meddelanden, säger förvaltningsdirektör Marcus Beijar.

Även Jakobstads stad har i början av april lanserat en intern kanal för skickande av information om upplevda missförhållanden.

Det här alternativet är i första hand ämnat för rapportering av korruption eller andra ekonomiska oegentligheter. För anmälningar av exempelvis osakligt beteende på arbetsplatsen finns det andra tillvägagångssätt, säger personalchef Eva-Maria Emet.

Närpes stad har etablerat en digital rapporteringskanal och det är möjligt att lämna meddelanden både internt och externt, säger förvaltningsdirektör Björn Häggblom.

– Det är tänkt att den här möjligheten ska komma i fråga i första hand om det finns misstankar om oegentligheter. I andra fall bör man använda sig av normala kommunikationsalternativ, till exempel skriva mejl eller ringa, om man vill uttrycka sina åsikter, säger Häggblom.

Med eget namn

Mariehamns stad har redan för ett år sedan lagt ut ett e-formulär där personalen kan ventilera åsikter om olika missförhållanden.

E-formuläret är tillgängligt via stadens hemsida. Det har inkommit några synpunkter sedan lanseringen. Några allvarligare problem såsom korruption eller maktmissbruk har dock inte ventilerats, säger personalchef Sari Hautamäki.

– Själva idén om den nya visselblåsarlagen är i sig god. Men det gäller också att komma ihåg att det här e-formuläret inte är ett forum för framförande av klagomål om mobbning och trakasserier. För hanteringen av den typen av problem finns det andra riktlinjer. Samtidigt är det inte möjligt att utreda sådana fall om uppgiftslämnarna är anonyma.

– Det är svårt att säga hur pass medvetna stadens anställda är om det nya kommunikationsverktyget. Därtill har stadens olika förvaltningsgrenar sina egna kanaler för lämnande av synpunkter, säger Hautamäki.

Anställda på Kimitoöns kommun har möjlighet att rapportera internt om missförhållanden via kommunens intrasystem. Programmet möjliggör även anonyma anmälningar.

– Vi har beaktat lagen och tagit ibruk det nya systemet. Hittills har det inte gjorts några anmälningar. Senare i år kan även extern rapportering bli aktuellt, säger Daniela Sundberg, ekonomi- och personalchef på Kimitoöns kommun.

– Det finns redan jättemånga rapporteringskanaler för att till exempel rapportera om arbetsolycksfall. Nu är aspekten är grövre i det här fallet och tar det hela till brottsnivå.

– Den nya visselblåsarlagen är i sig en bra sak. Det är svårt att säga om den nya kanalen kommer att börja användas aktivt. Om det finns problem rekommenderas det att man inledningsvis kontaktar sin förman, säger Berglund.