Bygget av Korsnäs havsvindpark i nordliga havsförhållanden är ett speciellt och stimulerande projekt för energijätten Vattenfall. Vinterisarna kommer inte att vara något hinder, säger projektledaren Klaus Nissen. (Foto: Joakim Snickars)

På kommunens energidag diskuterades det aktuella miljardprojektet Korsnäs havsvindpark. Informationen var riktad till lokala företagare. Samtidigt saknas det inte ortsbor som ifrågasätter den stora satsningen och dess konsekvenser för havs- och skärgårdsmiljön.

Megaprojektet som väntas kosta 2-3 miljarder euro är än så länge bara i startgropen. Men om allt går enligt planerna snurrar mellan 70 och 100 elalstrande vindturbiner på cirka 12-15 kilometers avstånd från Korsnäskusten kring 2030-2031.

Den tilltänkta havsvindparken blir landets första kommersiella off shore-vindpark med en kapacitet på 1300 megawatt, vilket motsvarar cirka fem procent av Finlands elbehov.

För den internationellt orienterade entreprenören Vattenfall handlar det om ett av de största aktuella vindkraftsprojekten för närvarande. Det statsägda svenska bolaget ser med tillförsikt fram mot bygget som förväntas starta kring 2028.

– Uppbyggnadsskedet kommer att ta ungefär ett år. Det är en väldigt kort tid med tanke på att den produktionsfasen väntas pågå i 30-40 år, betonade Klaus Nissen, projektledare på Vattenfall, på Korsnäs energidag.

Under konstruktionssperioden kommer flera hundra jobb att skapas. På längre sikt är behovet av underhållsarbeten vid havsvindparken stort. Det bör även anläggas en underhålls- och driftscentral någonstans i närheten av parken. Bland annat ska en arbetsstyrka på 40-60 vindkraftstekniker finnas tillgänglig.

Klaus Nissen, Vattenfall. (Foto: Joakim Snickars)

Klaus Nissen säger att varken steniga havsbottnar eller vinterisar i Kvarken kommer att sätta käppar i hjulet för det speciella maritima bygget. Vattendjupet bör vara mellan 10 och 45 meter.

Vattenfall strävar också efter att etablera samarbete med lokala företag och aktörer i samband med etableringen i Korsnäs. Bland annat värdesätts lokalkännedom och erfarenheter av arbete i vintriga förhållanden, framhålls det.

Lärorikt pilotprojekt för Forststyrelsen

Ansvarsfullhet på olika nivåer är något av ett nyckelbegrepp för Forststyrelsen som hittills har haft rollen som projektutvecklare i 14 procent av de nationella vindkraftsprojekten.

Företrädare från Vattenfall och Forststyrelsen fanns på plats då Korsnäs kommun arrangerade Korsnäs energidag den 25 maj. (Foto: Joakim Snickars)

– Korsnäs havsvindpark har rollen som ett pilotprojekt för oss. Vi går in för att lära oss mera och skaffa oss erfarenheter inför motsvarande kommande projekt till havs, säger Timo Laakso, projektledare på Forststyrelsen som arrenderar ut de reserverade havsområdena.

– När ett projekt av det här slaget körs igång vet vi inte allt. Efter hand får vi in mera information om området, till exempel om fågel- och fisklivet, via olika undersökningar och detta kan leda till att det görs kompromisser, säger Laakso.

Under planeringsprocessens gång har havsvindparkens avstånd till världsarvsområdet i Kvarkens skärgård och intilliggande naturskyddsområden förlängts med 6 respektive 4-5 kilometer.

Kabeldragningar som går från statligt ägt vatten över vattenområden som tillhör samfälligheten i Korsnäs berättigar till ersättningar framöver, tilläggs det.

Olika åsikter på det lokala planet

För Korsnäs kommuns del skulle den blivande havsvindparken bli en rejäl kassako. Det utlovas saftiga fastighetsskatteintäkter på upp till 100 000 euro per turbin framöver.

– För närvarande håller NTM-centralen på med miljökonskvensbedömningen för andra året i rad. På kommunalt håll har man gett konsultföretaget Afry tillstånd för fortsatt detalj- och områdesplanering. En plan för deltagande och bedömning är också aktuell, säger kommundirektör Christina Båssar.

Överlag ingjuter havsvindparken en portion välbehövlig framtidstro i landets västligaste kommun med något över 2000 invånare.

Att Vattenfall just nu är misstänkt för prismanipulation av elpriser i Finland ifjo l- enligt företagets egen utsago på grund av ett oavsiktligt misstag – torde enligt Båssar inte inverka negativt på företagets etableringsplaner i Korsnäs.

Yle: Energimyndigheten undersöker – har svenska Vattenfall manipulerat marknadspriset på el?

Samtidigt saknas det inte ortsbor som ifrågasätter den stora satsningen och dess konsekvenser för havs- och skärgårdsmiljön. Ifjol lämnades en namninsamling med närmare 300 underskrifter in till kommunen.

– Man är både för och mot. Vanligen hörs de negativa rösterna mest. Men till exempel när vi i samband med ett lokalt biblioteksdemokratiprojekt åkte runt med bokbuss i Korsnäsbyarna i fjol uttalade sig de flesta deltagarna positivt om havsvindparken.

– Ofta har det varit olika tekniska angelägenheter som folk har funderat över och varit skeptiska till. Såsom dragningar av kraftledningar och ledningsgator, tillägger Båssar.

Korsnäs energidag inkluderade också föredraget ”Ekosystem och utveckling” av Kjell Nydahl , direktör för företagstjänster på Vasek samt en paneldiskussion.