Den svenska delegationen vid Kommunförbundet möttes idag med en mängd frågor på föredragningslistan.  Delegationen fick en uppdaterad nulägesanalys av de ekonomiska effekterna av reformerna och vad de innebär för framtiden i kommunerna.

De ekonomiska effekterna av reformerna måste beaktas. Vid sitt möte lyfte delegationen fram att den anser att kommunerna måste ges förutsättningar att finansiera sina lagstadgade uppgifter och skyldigheter. Kommunerna måste få full ersättning för ekonomiska konsekvenser till följd av statliga beslut.

Lagstadgade uppgifter i kommunerna och finansieringen av dem bör vara i balans. Det måste vara möjligt för alla kommuner att kunna ordna basservice med en rimlig skatte- och avgiftsbörda. Statsandelssystemet bör revideras med bekatande av effekterna från vårdreformen och arbets- och näringsreformen 2025.

Det nya statsandelssystemet ska motsvara den nya kommunens nya uppgifter.

Revideringen av finansieringssystemet bör stärka kommunernas inkomstbas. Finansieringssystemet bör bland annat möjliggöra och sporra till olika och flexibla lösningar och samarbete vid tillhandahållandet av tjänster.

Kommunerna bör belönas för effektiva metoder. För att till exempel uppmuntra olika stora kommuner att utveckla digitala tjänster, uppnå hållbarhetsmålen och ta ledningen i klimatarbetet behövs det incitament.

Svenska verksamheten skall beaktas då Kommunförbundets stadgar utvecklas

Svenska delegationen påtalar vikten av att strukturen för den svenska verksamheten måste finnas i Kommunförbundets stadgar. På detta sätt säkerställs att Kommunförbundet kan garantera en tvåspråkig service nu och framöver.