I år ansöker nästan hälften av kommunerna,  145 stycken,  om behovsprövad höjning av kommunernas statsandel . Det ansökta understödsbeloppet uppgår till sammanlagt 340,5 miljoner euro, men bara 60 miljoner euro finns reserverat för höjningen. 

I genomsnitt sökter kommunerna 102 euro per invånare i behovsprövad stadsandelshöjning.

Folkmängden i de sökande kommunerna varierar från dryga 900 invånare till nästan 300 000 invånare. 92 av de sökande kommunerna har mindre än 10 000 invånare och 17 kommuner fler än 50 000 invånare.

De belopp som kommunerna ansöker om varierar från 200 000 euro till 16 miljoner euro.   

År 2019 ansökte 89 kommuner om understöd och 21 kommuner beviljades sammanlagt 10 miljoner euro.

Beslutet om behovsprövad höjning av kommunernas statsandel fattas av statsrådet på föredragning av kommunminister Sirpa Paatero. Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år. 

Exceptionella och tillfälliga orsaker

Behovsprövad höjning av statsandelen kan enligt lagen beviljas kommuner som framför allt på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Staten kan ställa sådana särskilda villkor för beviljande och användning av understöd som gäller sanering av kommunens ekonomi. 

Kommunerna lämnade i samband med ansökan om höjning in en utredning till Finansministeriet om åtgärder för att balansera ekonomin. Beviljandet av förhöjning grundar sig huvudsakligen på ekonomiska nyckeltal som fås ur boksluten. Dessutom fästs uppmärksamhet vid kommunens egna åtgärder för att sanera ekonomin samt vid sådana exceptionella och tillfälliga faktorer under 2020 som inverkar på kommunens övergripande ekonomiska situation.

I kriterierna för höjning av statsandelen enligt prövning beaktas också effekterna av coronakrisen, vilka kommunerna skulle specificera i sina ansökningar.