Det handlar om nivån på finansieringen av välfärdsområdenas verksamheter.

I maj överlämnas regeringens proposition om finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet till riksdagen.

Men innan de föreslagna ändringarna i lagstiftningen slås fast vill Finansministeriet höra kommunernas och välfärdsområdenas åsikter. Därför ordnas nästa vecka, den 20 april, ett diskussionsmöte på distans där företrädare för välfärdsområdena och Finlands Kommunförbund samt valda kommuner deltar.

Propositionsutkastet kan också kommenteras i utlåtandetjänsten under tiden 13–21 april.

Någon sedvanlig remissbehandling blir det inte eftersom propositionen ska lämnas till riksdagen under vårsessionen. På så sätt ska riksdagen kunna behandla lagändringarna före sommaruppehållet.

Utöver lagstadgade uppdateringar av finansieringslagarna föreslås vissa andra korrigeringar och kompletteringar som konstaterats vara nödvändiga vid genomförandet av reformen, skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Kompletteringarna rör bland annat 2022 års nivå på statsandelen för kommunal basservice. Dessutom preciseras hur de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena justeras på basis av bokslutsuppgifterna för 2022. I införandelagen föreskrivs det också om kommunernas slutliga inkomstskattesatser 2023.

Lagen om välfärdsområdenas finansiering uppdateras årligen från och med nästa år med en uppskattning av ökningen av servicebehovet. Till grund för uppskattningen ligger en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd gör.