Esbo drar åt svångremmen.  Ett sparprogram ska under de kommande fem åren bromsa ökningen av stadens driftsutgifter med 147 miljoner euro. Ifall sparåtgärderna inte ger önskad effekt, kan ny åtgärder och en eventell höjning av kommunalskatten bli aktuell hösten 2022.

Sparprogrammet innehåller en rad åtgärder som på fem års sikt ska balasera stadens ekonomi. Programmet innebär bland annat att stadens investeringsbudget krymper med 10 procent och ett årligt investeringstak på 250 miljoner (mot 280 miljoner idag) euro införs. 

Sparprogrammet som går under namnet En ekonomiskt hållbar stad har godkänts av alla fullmäktigegrupper förutom De gröna, Vänsterförbundet och fullmäktigegruppen Blå.  Resten av fullmäktiegrupperna det vill säga  Samlingspartiet, SDP SFP, KD,  Sannfinländarna och Liberalerna har godkänt sparprogrammet som förhandlats fram under ledning av Svenska Folkpartiets gruppordförande Christina Gestrin.

— Förhandlingarna var svåra eftersom sparprogrammet är så pass omfattande och tidsperspektivet hela fem år, säger Gestrin.

Sparprogrammet påverkar så gott som alla stadens verksamheter. 

— Programmet innehåller inga uppsägningar eller permitteringar av personalen. Men personalen påverkas ändå i och med att staden nu kommer att gå in för att minska antalet nyanställningar. I stället för att nyanställa kommer verksamheter att omorganiseras och effektiveras bland annat genom digitala lösningar, säger Gestrin.

Målet är att få ner antalet nyanställningar med 500-600 årsverken fram till år 2025. 

Skolstängningar på kommande

Programmet påverkar även  skolnätet och bibliotekstjänsterna. Esbo kommer att gå in för större enheter, vilket betyder att ett antal mindre skolor kommer att dras in inom en tidsperiod på tio år. 

— Skolstängningarna berör främst de mindre finskspråkiga skolorna i Esbo, säger Gestrin.

I programmet heter det att det svenskspåkiga skolnätet ska vara heltäckande och tillgängligheten till den svenska skolan tryggas. Vidare heter det att den finska och svenska undervisningen ska hålla samma nivå.

— Jag tycker att den här linjedragningarna är bra. De svenska skolnätet i Esbo är glest redan nu. Om skolnätet kryper, försämras tillgängligheten, säger Gestrin.

Esbotillägget minskar, servicesedel i bruk

Det så kallade kommuntillägget för hemvårdsstöd sjunker till 160 euro per månad för barn under 2,5 år.  Beslut om kommuntilläggets fortsättning fattas när regeringens reform av familjeledigheterna träder i kraft.

Staden kommer även att öka andelen privata tjänster inom småbarnspedagogiken. Det här gör man genom att ta i bruk en servicesedel. 

Den del av de krävande socialtjänsterna, där marknadspriset är högre än den egna produktionen, ska i fortsättningen skötas av staden. Hälsostationernas verksamhet effektiviseras och nya digitala tjänster tas i bruk. Samåkning tas i bruk i fråga om färdtjänst.

Därtill stiger den allmänna fastighetsskattesatsen med 0,07 procent. Effekten av höjningen beräknas vara omkring 7,5 miljoner.

Läs mera om åtgärderna i sparprogrammet En ekonomiskt hållbar stad här (PDF på finska).

I Helsingin Sanomat säger Sirpa Hertell, gruppordförande för De Gröna i Esbo, att sparprogrammet alltför hårt drabbar barn och unga, verksamheter som är viktiga för kommuninvånarna. De gröna var breddda att höja kommunalskatten, men fick inte tillräckligt stöd för detta.

Socialdemokatiska gruppen i Esbo säger i sitt pressmeddelande att man är nöjd med att staden undgår uppsägningar och permitteringar.

Stadsstyrelsen beslöt i våras att förbättra Esbos produktivitet och ekonomiska balans  fram till år 2025. Utan anpassningsåtgärder ökar Esbokoncernens lånestock till sex miljarder euro före 2025.

Sparprogrammet ska ännu behandlas i fullmäktige i oktober.