På grund av coronakrisen har den offentliga upphandlingen just nu en exceptionellt stor betydelse för företagen.

Attraktiva boendemiljöer, platser för företag och chanser för lokala småföretag att delta i kommunernas upphandling – det här bedömer kommunerna att är det bästa sättet att utveckla företagsamheten.

Uppgifterna framgår av Kommunbarometern som Företagarna i Finland och Kommunförbundet lät göra i början av året. Den del som riktades till kommunerna besvarades av 63 procent av kommunerna.  

Rådgivning för att stödja företagen, invånar-, turism- och företagsmarknadsföring samt näringspolitiska utvecklingsprojekt är också viktiga.

– Coronakrisen har visat hur viktiga kommunernas åtgärder är för företagens överlevnad. Kommunerna har ordnat företagsrådgivningstjänster och nedsatta hyror, bidragit till flexibla betalningstider och påverkat organiseringen av upphandlingen. I svaren som samlats in före krisen märks det långsiktiga utvecklandet av företagarnas verksamhetsmiljö och säkerställandet av ortens dragningskraft till exempel genom planläggning, säger Jarkko Huovinen direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet i ett pressmeddelande.

Företagsrådgivningen fungerar

De kommuner som svarade på enkäten anser sig ha lyckats bra med sin företagsrådgivning. Också flera framgångsrika utvecklingsprojekt lyftes fram i svaren, men en del tyckte att projektfinansiering kunde användas mer.

– Kommunernas mycket ansträngda ekonomi märktes också i svaren. Trots det säger 69 procent att satsningarna på utveckling av företagsverksamheten kommer att öka i någon form under de följande tre åren, säger Huovinen.

Av enkäten framgår att särskilt för de små kommunerna är det en utmaning att utbildningsplatserna koncentreras.

Bristen på kunnig arbetskraft har i allt högre grad riktat kommunernas blickar mot utbildning, säger Huovinen.

Små företag har svårt i upphandlingen

Av enkäten framgår att kommunerna har en bred kompetens inom upphandling men att den också kunde utvecklas. 

Endast 22 procent håller helt med om att upphandlingarna i den egna kommunen sköts så att också små företag har möjlighet att delta. 62 procent anser att det ändå delvis sköts så i den egna kommunen.

– På grund av coronakrisen har den privata efterfrågan minskat snabbt. Den offentliga upphandlingen har just nu en exceptionellt stor betydelse för företagen, säger Huovinen.

Kommunerna använder olika lokala metoder för att stödja utvecklandet av företagsverksamheten, framgår av enkäten. Bland dessa metoder finns utnyttjandet av företagsservicesedlar samt ”Draknästet” i Pemar, som hade som mål att sammanföra investerare och företag som behöver kapital.

Fakta

  • Kommunbarometern 2020 har gjorts av IROResearch OY på uppdrag av Företagarna i Finland rf.
  • Syftet med undersökningen var att utreda hur kommunen kunde förbättra företagens verksamhetsförutsättningar, organisationen av kommunens näringspolitik, locka kompetent arbetskraft och främja fungerande marknader och lyckad upphandling.
  • Enkäten genomfördes elektroniskt 28.2–25.3.2020.
  • Enkäten besvarades av 285 personer från sammanlagt 194 kommuner, svarsprocenten var m.a.o. 63 procent.
  • De kommuner som svarade har sammanlagt 4,29 miljoner invånare, vilket är 78 procent av hela landets befolkning.