Användningen av information som finns i offentliga sektorns informationslager når ännu inte upp till sin fulla potential. Möjlighet finns för att bättre utnyttja informationen i offentlig sektor, men också för vidareanvändning inom privata sektorn. 2019 kom ett EU-direktiv (2019/1024) om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Nu föreslår finansministeriet i Finland ny lagstiftning avsedd att genomföra kraven i direktivet. Kommunerna har möjlighet att kommentera och ge utlåtanden om förslaget till den 23.11.2020.

Direktivet om öppen data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn syftar till effektivare vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn för kommersiella och icke-kommersiella ändamål. Regleringen omfattar i fortsättningen också offentliga företag som är verksamma inom vissa branscher, när de tillåter återanvändning av information.

Enligt direktivet ska särskilt värdefullt informationsmaterial vara tillgängligt avgiftsfritt och via gränssnitt. Information som uppdateras ofta ska också vara tillgänglig via gränssnitten. Dessutom bör forskningsmaterial som redan gjorts tillgängligt och som producerats med offentliga medel vara kostnadsfritt tillgängligt. Direktivet ska genomföras nationellt senast den 17 juli 2021.

I propositionen föreslås en lag om vidareutnyttjande av vissa offentliga företags information samt en lag om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga medel. Dessutom föreslås det att lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ändras.

Det ordnas ett offentligt diskussionsmöte om utkastet till regeringsproposition den 28 oktober 2020 kl. 13 –15. Mötet hålls på Internet med hjälp av Teams-applikationen.

Genomförandet av direktivet har också samband med genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Avsikten är att göra den offentliga informationens öppenhet till en bärande princip som omfattar hela informationspolitiken, och målet är att man fortsätter att målmedvetet öppna offentliga datalager.