14 landskapsförbund har fått statsunderstöd för regional samordning och utveckling av digitalt stöd. Syftet med att utveckla det digitala stödet är att stödja medborgarnas möjligheter att använda e-tjänster.

Den regionala samordningen har en viktig roll när det gäller att stärka samarbetet kring det regionala digitala stödet och utveckla möjligheterna för människor att hitta det digitala stödet i regionen. Målet är att den som behöver digitalt stöd ska ha lätt att få och hitta det nödvändiga stödet.

14 landskapsförbund har beviljats sammanlagt cirka 1,6 miljoner euro i statsunderstöd för regional samordning och utveckling av digitalt stöd. Den regionala utvecklingen av digitalt stöd fortsätter sedan 2019 i Södra Karelen, Södra Savolax, Mellersta Österbotten, Kymmenedalen, Birkaland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland. Tre nya regioner deltar dessutom i utvecklingsarbetet, dvs. Södra Österbotten, Mellersta Finland och Päijänne-Tavastland.

”Finländarnas digitala färdigheter ligger på en hög nivå, vilket också framgick av den nyligen publicerade digitaliseringskartläggningen. Samtidigt finns det dock ett klart behov av digitalt stöd. Med hjälp av digitalt stöd kan vi stärka och stödja användningen av digitala tjänster på lika villkor. Det är fint att flera landskapsförbund fortsätter med den regionala utvecklingen av digitalt stöd också under det kommande året”, konstaterar specialsakkunnig Sanna Sinisalo från finansministeriet.

Målen med och uppgifterna för den regionala samordningen av digitalt stöd består av följande delområden:

  • Regionen har ett aktivt nätverk för digitalt stöd som stärker invånarnas möjligheter att få digitalt stöd och uträtta ärenden digitalt
  • Regionens aktuella lägesbild stöder utvecklingen av digitalt stöd
  • Tillhandahållandet av digitalt stöd utvecklas så att det är regionalt täckande och svarar mot behovet
  • Tillräcklig kommunikation om digitalt stöd och betydelsen av digitalisering säkerställer att kunden får och hittar det stöd han eller hon behöver

Digitalt stöd utvecklas i regionala och nationella nätverk

Den regionala samordningen av digitalt stöd är en del av genomförandet av verksamhetsmodellen för riksomfattande digitalt stöd. Den regionala samordningen och utvecklingen av digitalt stöd inleddes genom pilotförsök i fem områden 2018, vilka var Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Nyland. År 2019 utvidgades den regionala samordningen av digitalt stöd att omfatta 14 landskap.

De statsunderstöd som nu beviljas gör det möjligt att genomföra den regionala samordningen och utvecklingen av digitalt stöd. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande utvecklingen av digitalt stöd och stöder statsunderstödsprojekt.

Under coronatiden har digitala färdigheter fått allt större betydelse som ett medel för att göra vardagen smidigare och som en medborgarfärdighet.

Denna exceptionella tid har också utmanat aktörer inom digitalt stöd att utveckla nya verksamhetsmodeller, eftersom behovet av digitalt stöd på distans samtidigt har ökat avsevärt. Det riksomfattande nätverket för digitalt stöd spelar en viktig roll i utvecklingen av det digitala stödets mångfald och tillgänglighet.

”Varje landskap utvecklar det digitala stödet utifrån sina egna utgångspunkter. Insikter i digitalt stöd kan dock kopieras och berör människor från Kajanaland till Nyland. Att dela med sig av dessa insikter och vidareutveckla dem är en viktig del av det nationella samarbetet inom det digitala stödet”, säger Minna Piirainen, projektchef vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.