Av dem som besvarat Kommunförbundets enkät understöder 46 procent möjligheten att rösta på webben vid vårens kommunalval.

Understödet ligger på samma nivå som år 2008, men är klart högre än vid den föregående mätningen år 2017.

Inställningen till webbröstning är särskilt positiv bland 30–39-åringar, 64 procent, men också i alla åldersklasser som representerar personer under 60 år.

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom säger i ett pressmeddelande att coronasituationen, som började medan enkäten genomfördes, sannolikt har åtminstone i någon mån bidragit till att intresset för webbröstning ökat.

— Det finns dock en risk för att den senaste tidens nyheter om bristande dataskydd minskar väljarnas stöd för webbröstning.

Bland personer över 70 år understöds inte webbröstning. Nästan hälften skulle inte rösta på webben och färre än var tredje understöder sådan röstning.

Se man på alla åldersklasser är det bara en tredjedel som inte vill rösta på webben.

Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkät om kommuninvånarnas inställning till den egna kommunen och dess tjänster.

Enkäten besvarades av 10 812 kommuninvånare. Enkätens målgrupp var kommuninvånare från 43 kommuner i olika delar av landet.