Fast det kanske inte verkar troligt finns det en risk att unika personbeteckningar skulle kunna ta slut med nuvarande system. En arbetsgrupp vid Finansministeriet har tagit fram ett förslag som skulle införa en ny form av personbeteckning. Nu har man fått in 132 utlåtanden om slutrapporten och slutsatsen är att reformen inte alls blir så omfattande som man först planerade.

Arbetsgruppen föreslog i sin slutrapport från i våras att det från och med 2027 skulle införas en ny form av personbeteckning i Finland, av vilken det inte längre ska framgå personens ålder, födelsetid, kön eller annan information som gäller personen. Arbetsgruppen föreslog också att ett större antal personer än för närvarande ska kunna få en finsk personbeteckning.

Utifrån de utlåtanden som erhållits och det fortsatta arbete som utförts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet kan arbetsgruppens förslag som sådant inte anses vara genomförbart. Finansministeriet fortsätter arbetet med att bereda mer riktade reformer utifrån remissvaren, så att personbeteckningens nuvarande form bibehålls.

Finansministeriet fortsätter arbetet med att bereda mer riktade reformer utifrån remissvaren, så att personbeteckningens nuvarande form bibehålls.

”Förslaget från arbetsgruppen för revidering av personbeteckningen var ambitiöst. Arbetsgruppen hade också goda motiveringar till sina förslag. Den föreslagna omfattande totalreformen för att ändra personbeteckningens form skulle dock ha medfört betydande kostnader. Det är inte motiverat åtminstone i det nuvarande ekonomiska läget. Jag är nöjd med att vi med hjälp av riktade åtgärder som inte kräver en dyr totalrevision hittat sätt att svara på en väsentlig del av målen med reformen”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

Den mest brådskande orsaken att förnya systemet med personbeteckning har att göra med säkerställandet av att det finns tillräckligt med beteckningar. Man planerar att svara på detta genom att lägga till nya skiljetecken till beteckningen, vilket ökar antalet tillgängliga beteckningar.

Slopandet av personbeteckningens könsbundenhet, som skrivits in i regeringsprogrammet, genomförs så att man senast vid ingången av 2027 börjar bevilja personbeteckningarna i nummerordning oberoende av kön, dock utan att själva beteckningens form ändras. 

Som grund för det fortsatta arbetet med att förnya personbeteckningen utarbetar finansministeriet som tjänstemannaberedning ett förslag till åtgärder som krävs för att säkerställa att personbeteckningen är tillräcklig och en plan för utveckling av verksamhetsmodeller och lagstiftning i anslutning till beviljandet av personbeteckningen. Den konsekvensbedömning som gjorts utvidgas också. Utifrån den uppgjorda planen inleds nästa år en stegvis reform av systemet med personbeteckningar.