Utredare har tillsatts. Ett eventuellt register motiveras med tryggandet av tillgången på behöriga lärare.

I dagsläget samlas uppgifter om lärare in bland annat med hjälp av Statistikcentralens riksomfattande datainsamling om lärare. Det här görs med cirka tre års mellanrum men har visat sig vara förenat med utmaningar.

Den procentuella andelen inlämnade svar har minskat klart under de senaste åren, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande. Det här påverkar de insamlade uppgifternas tillförlitlighet.

Dessutom har det varit svårt att få tillgång till uppgifter om ämneslärare, och det har upptäckts brister i statistikföringen.

Men behovet av aktuell information om lärare har dock inte minskat, snarare tvärtom, och ett register över lärare har föreslagits som en lösning.

Därför låter Undervisnings- och kulturministeriet göra en utredning om ett register över lärare och insamling av data om lärare.

Utredarna JM Henriikka Hannula, ED Hannu Karhunen och professor FD Jouni Pursiainen ska lämna in en rapport om utredningen till ministeriet senast den 30 november i år. De ska utreda för vilka ändamål registret eventuellt behövs, vilken målgrupp registret det skulle gälla och vilka lagstiftningsbehov och dataskyddsfrågor som hänför sig till inrättandet av ett sådant register.

Syftet med utredningen är också att finna lösningar på olika frågor angående upprätthållandet av ett lärarregister och utreda olika alternativ för genomförandet av ett register och kostnaderna för dessa, heter det i ministeriets pressmeddelande.

Utredarna ska se över hur man kunde utveckla befintliga metoder för datainsamling samt befintliga datalager och informationsresurser.

De ska dessutom höra aktörer som är centrala med tanke på ett register över lärare, samt centrala intressentgrupper med tanke på samhället, undervisningen, utbildningen och forskningen. Utredarna kommer att utnyttja information om motsvarande register annanstans i världen.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) säger att de stora förändringarna i samhället gör det allt viktigare att få information.

– Som grund för prognostiseringsarbetet och beslutsfattandet inom undervisningssektorn behöver vi en bättre kunskapsbas om lärarna än i har idag, och också mer fungerande sätt för att samla in data. Kunskapsbasen bidrar till att säkerställa att antalet lärarutbildningar räcker till för att trygga tillgången på behöriga lärare för olika undervisningsuppgifter, säger Saarikko i pressmeddelandet.