Lediga jobb har för få sökande bland annat i Österbotten. Välfungerande offentlig service ses som konkurrensfördel.

Kommunernas tillgång till arbetskraft har försämrats ytterligare. Det här visar pensionsanstalten Kevas utredning.

Hela 65 procent av de 1 078 kommunala beslutsfattare som svarade på Kevas enkät uppgav att vakanser inte haft tillräckligt många sökande, medan 28 procent upplevde att söktrycket varit tillräckligt.

Kevas VD Jaakko Kiander säger att bristen på arbetskraft har blivit värre i hela landet, men främst syns den i de stora städerna. I städer med över 100 000 invånare uppgav 76 procent av beslutsfattarna att lediga arbetsplatser inte lockar tillräckligt många sökande.

Det finns också stora skillnader mellan regionerna. I Österbotten var 83 procent fullmäktigeledamöterna bekymrade över bristen på arbetskraft. I Nyland och Egentliga Finland är siffran kring 70 procent, medan den i Södra Savolax och Södra Österbotten är 56 respektive 57 procent.

Speciellt svår är situationen inom social- och hälsovårdssektorn. Här saknas sjukskötare, läkare och socialarbetare. Också inom bildningen och småbarnspedagogiken finns en stor efterfrågan på arbetskraft.

Keva frågade beslutsfattarna om vad som gjorts för att locka arbetskraft till kommunerna. En tredjedel av kommunpolitikerna kunde inte svara på frågan eller kände inte till några åtgärder. En femtedel visste berätta att kommunen försöker locka arbetstagare inom vissa sektorer genom att erbjuda högre lön än grannkommunen, eller genom rekryteringstillägg.

Kampanjer ämnade att förbättra kommunens rykte som arbetsgivare nämndes också.

Bland åtgärder som skulle förbättra situationen toppar välfungerande offentliga tjänster: skolor, daghem och bibliotek ses som konkurrensfördelar i kampen om arbetskraft tycker 73 procent av enkätdeltagarna.

Betoning på arbetsvälmående kan också hjälpa, tror 70 procent medan 68 procent anser att kommunens anseende som arbetsgivare är avgörande.

Speciellt kommuner med mellan 50 000–100 000 invånare tror sig kunna konkurrera med hjälp av offentlig service, bra boendemöjligheter och ett gott anseende.

Jaakko Kiander tror att beslutsfattarna i allt högre grad måste fundera på kommunens attraktionskraft och på att hålla kvar den arbetskraft som finns. Bristen på arbetskraft har blivit en propp i den ekonomiska tillväxten och det behövs olika samtidiga åtgärder för att avlägsna den, säger Kiander i ett pressmeddelande.

Kiander nämner arbetskraftsinvandring, fortbildning och pensionärers möjligheter att jobba deltid som förbättrande åtgärder.

Kevas undersökning gjordes av Aula Research under oktober månad.