Social- och hälsovården behöver utländsk arbetskraft. Därför bör tilläggsutbildningen för utländska sjukskötare bli bestående anser Kommunförbundet, KT Kommunarbetsgivarna och Arene.

För att utbildad vårdpersonal som flyttar till Finland ska få arbeta här krävs det att Valvira erkänner deras yrkeskvalifikationer.

Arene, Kommunförbundet och KT Kommunarbetsgivarna föreslår att de utbildningsmodeller som utvecklats inom olika projekt vid yrkeshögskolorna ska bli bestående.

– Social- och hälsovården har ett ständigt behov av utländsk arbetskraft och därför bör också utbudet av kompletterande utbildning vara permanent, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet. Hittills har utbildningen baserat sig på projektfinansiering.

– Social- och hälsovårdssektorn kommer att behöva rekrytera uppskattningsvis 267 000 personer fram till år 2040, säger Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör vid KT Kommunarbetsgivarna.

Yrkeshögskolorna har i olika projekt utvecklat modeller för tilläggsutbildning som krävs för yrkeskvalifikationer. I utbildningen ingår bedömning och erkännande av tidigare kompetens, tilläggs- och språkutbildning samt bedömning av kunnandet. Dessa modeller är förmånligare för samhället än att utbilda sjukskötare.

– Om verksamheten blir bestående innebär det fler uppgifter för yrkeshögskolorna, och därför måste också finansieringen bli permanent, påpekar Petri Lempinen, verksamhetsledare för Arene, rådet för yrkeshögskolornas rektorer.

Eftersom behovet av social- och hälsovårdstjänster växer och arbetskraften blir allt äldre och går i pension kommer bristen på kompetent arbetskraft att förvärras i alla landskap. Samtidigt hårdnar konkurrensen om arbetskraften mellan de olika sektorerna i hela landet.

Organisationernas ställningstagande har riktats till Undervisnings- och kulturministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet.

Läs ställningstagandet här (på finska)