Social- och hälsovårdsministeriet utreder som bäst kommunernas roll som tjänsteproducenter i den framtida social- och hälsovårdsstrukturen. I utredningen överväger man olika lösningsmodeller och granskar deras rättsliga villkor. Ministeriet också om synpunkter av kommuner, organisationer och företag.

Enligt regeringsprogrammet ska ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården överföras till landskapen i och med social- och hälsovårdsreformen.

Kommunernas roll som tjänsteproducenter avgörs utifrån en separat utredning. Utredningen ska bli klar före utgången av 2019.

Nu har Social- och hälsovårdsministeriet publicerat ett utkast till utredning för kommentarer. Kommentarer kan lämnas fram till den 29 november 2019 klockan 12.

I utredningsutkastet presenteras fyra möjliga produktionsalternativ:

  1. Kommunen har på basis av sin allmänna kompetens rätt att producera tjänster med egen skattefinansiering.
  2. Kommunen har lagstadgad skyldighet att producera vissa bestämda tjänster.
  3. Kommunen har rätt att i uppgifter som anges i lag producera tjänster utan att landskapet har prövningsrätt i fråga om kommunens roll som producent av social- och hälsovårdstjänster.
  4. Kommunen har möjlighet att producera tjänster enligt ett avtal som ingås med landskapet.

Nu kan åsikternas preciseras

I utredningen behandlas de olika alternativens finansieringsmodeller, integrationsmöjligheter, ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för personalen samt konsekvenser för tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, såsom likabehandling och tillgång till tjänster.

I somras gjordes en förberedande utredning där man bad kommunerna ge sina egna synpunkter på produktionen av tjänsterna.

Nu kan kommunerna precisera sina åsikter genom att kommentera utredningsutkastet. Ministeriet önskar speciellt kommentarer om de olika modellernas konsekvenser för bland annat kommunens och landskapets roller. Ministeriet vill också ha kommentarer ur de nuvarande tjänsteproducenternas synvinkel.

Läs och kommentera här