Nu finns en sammanfattning om utlåtandena om vårdreformen

Understöden fördelas i proportion till det antal mandat som partierna fått i riksdagsvalet.
Understöden fördelas i proportion till det antal mandat som partierna fått i riksdagsvalet. (Hanne Salonen, Riksdagen)
22.10.2020

Bland annat anses det inte möjligt att utveckla räddningsväsendet regionalt eller lokalt utan tilläggsfinansiering.

Sammanlagt 804 yttranden, bland annat av kommuner, samkommuner, räddningsverk, ämbetsverk och organisationer, lämnades om regeringens förslag om en reform av social- och hälsovården, räddningsväsendet och om skapandet av nya välfärdsområden.

Ett sammandrag av remissvaren har nu färdigställts, och även om yttrandena allmänt understöder lagförslagets mål så finns det kritik.

Remissinstanserna förhöll kritiska bland annat till huruvida finansieringen av räddningsväsendet är tillräcklig och hur detaljerad den statliga styrningen ska vara, skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Enligt remissinstanserna är det inte möjligt att utveckla räddningsväsendet regionalt eller lokalt utan tilläggsfinansiering. I yttrandena kritiserades dessutom kriterierna för bestämmande av finansieringen samt riskanalysmodellen inom räddningsväsendet.

De kritiska observationerna gäller också beaktandet av regionala skillnader i behovet av tjänster, socialvårdens ställning i reformen, den utmanande tidtabellen, finansieringens tillräcklighet samt den statliga styrningen.

I utlåtandena lyfte man fram behovet av att förtydliga och precisera kommunens och vårdlandskapets roller och uppgifter. Välfärdsområdenas roll i främjandet av välfärd och hälsa anses hittills ha varit snävt definierad och det föreslås att den definitionen ska utvidgas. Likaså betonas betydelsen av samarbete med organisationer och företag.

Åsikterna om reformens tidtabell går kraftigt isär. I utlåtandena anses till exempel skapandet av gemensamma informationssystem och en gemensam organisationsstruktur samt stödtjänster förutsätta mer beredningstid än vad som föreslagits.

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården har gått igenom de remissvar som kom in under remissbehandlingen för social- och hälsovårdsreformen och fastställt riktlinjer samt gjort ändringar i utkastet till regeringens proposition.

Regeringen färdigställer propositionen efter att den har fått kommentarer av rådet för bedömning av lagstiftningen. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i december 2020.

Läs sammandraget av yttrandena här (på finska).

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här