Lagförslag: Fler vårdtjänster blir avgiftsfria

Den nya lagen om klientavgifter beräknas beröra nästan en miljon finländare.
Den nya lagen om klientavgifter beräknas beröra nästan en miljon finländare.
12.2.2020

Poliklinikiavgifterna inom specialsjukvården slopas för barn. Sjukskötarmottagningen inom primärvården blir avgiftsfri. Bland annat det här blir verklighet när den reviderade lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården träder i kraft.

Målet med revideringen av lagen om klientavgifter är att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid genom att undanröja hinder för vård. Lagen går nu på remiss.

– Genom denna reform kan vi minska avgifterna för nästan en miljon finländare, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

För 98 procent eller 980 000 personer kommer social- och hälsovårdsavgifterna att sjunka. För 33 000 personer kan avgifterna stiga. Bland de personer för vilka avgifterna kommer att ändras, kommer den genomsnittliga förändringen att vara 44 euro mindre i avgifter under ett år, uppskattar Social- och hälsovårdsministeriet.

Utkastet till lag är ute på remiss till den 1 april 2020. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen under vårsessionen 2020.

– Kommunförbundet har länge efterlyst en revidering av lagen om klientavgifterna inom vården, säger ledande juristen Sami Uotinen på Kommunförbundet.

Uotinen kommer nu att titta närmare på vilka effekter avgiftsfriheten får för kommunerna.

Enligt  Social- och hälsovårdsministeriets beräkningar förlorar kommunerna 45 miljoner euro på reformen.

– Utgångspunkten är att inkomstbortfallet ska kompenseras kommunerna, säger Uotinen.

Störst effekt  har slopandet av  de polikliniska vård- och undersökningskostnaderna för barn. Inkomstbortfallet för kommunerna  uppskattas  till 22 miljoner eruo.

De avgiftsfria besöken på sjukskötarmottagningarna beräknas ge ett inkomstbortfall för kommunerna på 14 miljoner euro.

Uotinen som bara har hunnit skumma igenom lagförslaget har noterat att klientavgifterna för långvarigt serviceboende saknas i ministeriets beräkningar över effekterna på kommuerna.

–  Verkningarna är svåra att beräkna,  men någon slags effekt har lagen säkert också på de här serviceavgifterna, säger han.

Uotinen är kritisk också till tidtabellen. Målsättningen är att lagen ska träda i kraft 2021.

– Det kommer inte att finnas mycket tid för kommunernar att verkställa klitentavgiftslagen, säger Uotinen och frågar sig om det inte hade varit klokare att invänta social- och hälsovårdsreformen.

Fler avgiftsfria tjänster

Enligt utkastet till lag blir mottagningar med skjuskötare inom primärvården avgiftsfria. Av minderåriga klienter ska det inte heller tas ut avgifter för undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik.

Vilka tjänster inom mentalvården som är avgiftsfria ska bli tydligare. Dessutom utvidgas avgiftsfriheten för vård, undersökning och läkemedel i anslutning till smittsamma sjukdomar.

Avgiftstaket uppnås för fler

Enligt förslaget utvidgas avgiftstaket till att omfatta klientavgifter för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt vissa distanstjänster.

I fortsättningen ska också klientavgifter för vilka utkomststöd har beviljats bidra till avgiftstaket.

Prioriteringen av nedsättning eller eftergift av klientavgift i förhållande till utkomstskydd ska betonas. Bestämmelserna om ändringssökande ska förtydligas och klientens rättsskydd stärkas.

Avgifterna för boende förenhetligas

Klientavgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt långvarig boendeservice ska bestämmas utifrån enhetliga grunder.

I fråga om klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, sluten vård och familjevård ska det också i stor utsträckning tillämpas enhetliga bestämningsgrunder.
Vidare föreslås bestämmelser om det minimibelopp för personligt bruk som klienter inom de sistnämnda tjänsterna ska förfoga över.

Frågor och svar om klientavgiftsreformen

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här