Anställda inom barnskyddet bör ha en genuin möjlighet att hjälpa och möta klienterna, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har uppdaterat kvalitetsrekommendationen för barnskyddet, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Samtidigt har  kvalitetskriterier för vården utom hemmet och tillsynen utarbetats.

I den uppdaterade rekommendationen understryks ännu starkare än tidigare vikten av ett arbetssätt som bygger på mänskliga relationer, som utgår från barnets behov och tillgodoser barnets rättigheter.

Skyddsuppdraget fullgörs bäst när barnen, ungdomarna och deras närstående samt barnskyddspersonalen litar på varandra och samarbetar, heter det i pressmeddelandet.

– Belastningen på de anställda inom barnskyddet är oroväckande i många kommuner. Läget kan dock underlättas genom många åtgärder. Att arbeta ensam och bära ansvar för svåra ärenden är en central belastningsfaktor. Enligt kommunernas bedömning är multidisciplinärt teamarbete ett arbetssätt som effektivt minskar belastningen och samtidigt ett fungerande sätt att utföra barnskyddsarbetet i kommunerna, säger Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

Högst 25 klienter per socialarbetare

I rekommendationen ligger tyngdpunkten på multidisciplinärt teamarbete. Ett multidisciplinärt team samlar det stöd som barnen och föräldrarna behöver i en sammanhängande tjänstehelhet.

Barnskyddet är organiserat på olika sätt i olika delar av Finland. På antalet klienter per anställd inverkar bland annat regionala och innehållsmässiga faktorer och faktorer som hänför sig till klientens servicebehov.

I rekommendationen är utgångspunkten att det ska finnas högst 25 klienter per socialarbetare inom barnskyddet. Här beaktas översocialrådet Aulikki Kananojas förslag om dimensionering inom barnskyddets sociala arbete.

– De anställda inom barnskyddet utför ett ansvarsfullt arbete. De bör ha en genuin möjlighet att hjälpa och möta klienterna. Vi satsar på barnskyddet både genom kvalitetsarbete och genom att lagstifta om en personaldimensionering inom barnskyddet. Det lönar sig att satsa på barnskyddet, eftersom stöd i ett tidigt skede kan göra att tyngre, korrigerande insatser inte behövs, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Enligt regeringsprogrammet ska det föreskrivas genom lag om en minidimensionering av personal inom barnskyddet. År 2022 ska en anställd inom barnskyddet enligt lag få ha högst 35 barn som klienter och år 2024 högst 30 barn.

Rekommendationen avsedd för beslutsfattare

Kvalitetsrekommendationen för barnskyddet styr utförandet och organiseringen av ett barn- och familjeinriktat barnskydd i Finland.

Publikation

Publikationen med kvalitetskriterier kan laddas ned från ministeriets webbplats på finska. Den svenska versionen kommer så snart som möjligt.

Att ta del av kvalitetsrekommendationen är behövligt för bl.a. all personal inom barnskyddet, chefer inom barnskyddet samt tjänstemän och förtroendevalda som fattar beslut om resurserna för barnskyddet.

Rekommendationen är också avsedd för barn och familjer och deras närstående så att de får veta vad de kan förvänta sig av ett barnskydd som håller hög kvalitet.

I rekommendationen beskrivs de principer som styr barnskyddsarbetet samt själva rekommendationerna uppdelade i följande avsnitt: delaktighet, servicesystemet, de yrkesutbildade personerna och arbetsorganisationerna inom barnskyddet, bedömning av servicebehovet samt kvalitetskriterier för och tillsyn över vård utom hemmet.

I rekommendationen betonas att allt bedömningsarbete som utförs i olika faser av barnskyddsprocessen utförs under tjänsteansvar.