Förbundet har strax innan de avgörande besluten i riksdagen upprepat förändringskrav.

Kommunförbundet upprepar sitt krav om att kommunerna måste kompenseras bättre då social- och hälsovårdsreformen flyttar egendom från kommunerna till välfärdsområdena.

I ett kompletterande utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet, som ser över lagförslaget efter grundlagsutskottets betänkande, skriver Kommunförbundet att kommunerna måste kompenseras om deras ekonomiska förlust är minst 3 miljoner euro eller motsvarar ett 0,25 procentenheter stort höjningsbehov av kommunalskattesatsen.

Dessutom måste kommunernas kapital i samkommuner, som övergår till välfärdsområdena, tas med i beräkningarna, liksom också kommunernas lösöre, skriver Kommunförbundet.

I det nu aktuella utlåtandet lyfter Kommunförbundet sju förändringsförslag. Bland annat påpekar Kommunförbundet att tidtabellen också enligt grundlagsutskottet är för tajt. Speciellt med tanke på coronapandemin borde flyttandet av ansvaret för vården senareläggas.

Kommunförbundet vill alltså att social- och hälsovårdsreformen verkställs 2024, inte 2023 som är regeringens tidtabell. Regeringens tidtabell förutsätter att lagförslagen godkänns innan riksdagens sommaruppehåll. I riksdagens kalender finns, vid behov, plenum inprickat fram till 30.6.

I sitt utlåtande skriver förbundet också att kommunerna måste befrias från överlåtelseskatt då fastigheter som blir kvar i deras ägo bolagiseras. Här stödjer sig Kommunförbundet på finansutskottets tidigare betänkande om reformen.