Smittskyddsläkaren Heikki Kaukoranta i Vasa vill se snabbhet och handlingskraft i myndigheternas hantering av coronaviruset. – När det handlar om virus som hotar mänskors hälsa är det alltid bättre att vara ute för tidigt än för sent, säger han.

Hittills rör sig antalet bekräftade fall av covid-19 i Finland om cirka 30 personer. De flesta har fått smittan utomlands. I de flesta fall har symptomen varit lindriga, men en del av de smittade har behövt sjukvård. Sammanlagt har ungefär 650 personer undersökts för coronavirus. Dessa har uppfyllt THL:s kriterier för provtagningar.

Smittskyddsläkare Heikki Kaukoranta i Vasa säger att staden är väl förberedd på att hantera det nya coronaviruset.

– Vi började med att uppdatera vår pandemiplan som togs fram 2009 när fågelinfluensan var aktuell – det gjorde vi en och en halv vecka innan de statliga myndigheterna uppmanade oss att se över vår plan. Nu tar vi nästa steg genom att gå ut till hälsovårdscentralerna där vi informerar personalen om hur den ska gå till väga för att spåra personer som har varit i kontakt med patienter som smittats av det nya coronaviruset. Det här arbetet inleder vi i morgon tisdag och räknar vara klara med på fredag.

Annons– Vi fäster särskild vikt vid att informera vårdpersonalen om hur de ska skydda sig mot smitta och hur de ska agera om de själva insjuknar.

Heikki Kaukoranta säger att teamet som arbetar med covid-19-smittan i Vasa är ett erfaret team. Själva har han jobbat med smittskyddsfrågor i 18 år, bland annat inom försvaret.

– Vårt arbete framskrider i rask takt, mycket tack vare att medlemmarna i smittskyddsteamet är jätteerfarna, säger han.

Det är Vasa sjukvårdsdistrikt som ansvarar för provtagning, diagnostisering och vård av patienter som bekräftas bära coronavirus. Primärhälsovårdens ansvar är bland annat att sköta smittspårningen när coronasmitta bekräftats.

Har ni haft fall av viruset, eller misstänkta fall?

– Nej, på Vasa sjukvårdsdistrikts område finns det tillsvidare inga bekräftade fall av cononasmitta, svarar Kaukoranta.

Vasa centralsjukhus uppgav förra veckan att sjukhuset tagit coronavirusprover av åtta personer. Ingen av dem testades positivt för coronavirus. Tre av de testade visade sig ha influensa av A-virustyp.

Finns det ur kommunens synvinkel något som ni vill att myndigheterna och statsmakten borde klargöra ytterligare ?

– Som smittskyddsläkare hade jag önskat att de statliga myndigheterna agerat med större pondus i början av epidemin. Åtgärderna för att begränsa smittan borde ha vidtagits snabbare. När det handlar om virus som hotar mänskors hälsa är det alltid bättre att vara ute för tidigt än för sent, säger Kaukoranta och hänvisar till coronaepidemin i Tyskland och Frankrike där antal fall har ökat kraftigt.

– Om myndigheterna i Finland agerat raskare och stoppat flygtrafiken till epidemiområdena hade situationen varit en annan idag. Trafiken till Milanos flygplats borde ha stoppats åtminstone en vecka tidigare. Långsamma beslut gör vårt arbete svårare.

Kaukoranta konstaterar att det just nu inte finns någon plan för hur de finländare som sitter i karantän utomlands ska tas om hand.

– Min åsikt är att vi ska ta hem dem och lägga dem i karantän här.

Vilket är kommunens budskap till oroade invånare?

– Hittills har det varit lugnt vid våra hälsocentraler. Och jag hoppas givetvis att det ska fortsätta att vara det också framöver.

De flesta kommuner har har lagt ut information om coronavirus på sina webbsidor.

Kommuntorget har ringt upp några ansvariga för social- och hälsovården  i kommunerna med följande frågor:

  1.  Vilka konkreta åtgärder har kommunen vidtagit med tanke på COVID19?
  2. Har ni haft fall av viruset, eller misstänkta fall?
  3. Finns det ur kommunens synvinkel något som ni vill att myndigheterna och statsmakten borde klargöra ytterligare?
  4. Vilket är kommunens budskap till oroade invånare?

Katja Blomberg, vårdchef i Borgå:

1. Vi har påmint personal inom social- och hälsovården, inom skolväsendet, men också övrig personal om hur viktig handhygien är. I övrigt har vi sagt att vi måste vänta och se vad Social- och hälsovårdsministeriet, sjukvårdsdistriktet och THL säger, så att vi alla är på samma linje.

2. För en vecka sedan tog vi prover med det visade sig inte vara fråga om coronavirus. Vi har fattat beslutet att vi inte informerar om misstänkta, bekräftade eller uteslutna fall om det inte förutsätter åtgärder. I så fall kommer alla att få veta vad som måste göras. Vår hälsocentral kan ringas mellan 8.30 och 15.30 med frågor om viruset och utöver det här kan sjukvårdsdistriktets jour ringas. Vi har också en pandemiplan som vi följer.

3. Vi har fått tillräckligt med information.

4. Alla ska göra sådant som de kan göra: tvätta händerna, snyta sig på rätt sätt och så vidare. Det finns ingen orsak till panik med det är viktigt att följa med situationen.

Johanna Syrén, t.f. grundtrygghetschef i Ingå:

1. Vi följer aktivt med vad sjukvårdsdistriktet och THL informerar och har en ökad beredskap. Vi vet hur vi ska agera om nödvändigt och hur vi informerar utåt. På så sätt är situationen en annan än den vanliga.

2. Vi har inte haft några misstänkta fall i Ingå, så på så sätt har det inte påverkat den praktiska verksamheten. Men vi följer med och är beredda om det dyker upp fall. Vi informerar utgående från var eventuella fall uppdagas – skulle det vara i en skola eller någon annanstans – och ledningsgruppen är beredd att snabbt mötas och ta beslut.

3. För närvarande tycker jag att vi fått tillräckligt med information. Speciellt från specialsjukvården, eftersom det är den som sedan tar över och utför tester. Vi har dessutom fått information under en längre tid, och vår hälsovårdscentral har konsultationsmöjligheter som fungerar.

4. Inget utöver det som redan konstaterats. Generellt sett finns det i nuläget ingen anledning att oroa sig men vi uppmanar till handhygien och att folk de grundläggande saker som de kan göra.

Pia-Maria Sjöström, social- och hälsovårdsdirektör och tf chefsläkare i Jakobstad: 

1). Vi följer aktivt med situationen och informerar via våra hemsidor. Sedan en vecka tillbaka träffas vår smittskyddsarbetsgrupp som består av chefsläkaren, överskötaren, smittskyddsläkaren och hygienskötaren en gång i veckan. Därtill deltar vi två gånger i veckan i sjukvårdsdistriktets möten där vi får färsk information om det aktuella coronaläget. Vi använder oss också av e-post för att sprida information internt i organisationen, till exempel till våra medlemskommuner och till bildningssektorn.

– Vi uppdaterade vår pandemiplan i januari, så det arbetet är klart. Nu funderar på hur vi – om det blir nödvändigt – kan avdela särskilda kohortavdelningar för insjuknade patienter som behöver vård på sjukhus. Vi tittar också på frågor i anslutning till smittskyddsspårning och karantän.

2. Nej, vi har inte haft några bekräftade fall av coronavirus ännu. Men vi ser att mängden telefonsamtal till journen har ökat. De som ringer oss är personer som varit på resa utomlands men också skolor och arbetsgivare har varit i kontakt med oss.

3. Jag tycker att THL och myndigheterna har varit på alterten.

4. Tvätta händerna och hosta i armvecket. Har man varit på resa i riskområdena och får symptom, tag kontakt på hälsovårdscentralen per telefon. På vår hemsida finns färsk information med kontaktuppgifter och instruktioner.