Den första ansökningsomgången för pilotförsöken med valfrihet har inletts

29.5.2017

Kommuner och samkommuner kan ansöka om att delta i pilotförsöken och få statsunderstöd för genomförandet från social- och hälsovårdsministeriet. Den första ansökningsomgången har inletts.

Det ordnas två ansökningsomgångar, varav den första pågår 29.5–7.7.2017 och den andra 14.8–29.9.2017.

Avsikten med pilotförsöken är att stödja verkställandet av  lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

I statsbudgeten har det reserverats 100 miljoner euro 2018-2019 för pilotförsöken. I regeringens proposition om tilläggsbudget för 2017 ingår dessutom ett separat anslag om 33 miljoner euro för ordnandet av pilotförsöken. De aktörer som deltar i pilotförsöken behöver inte bidra med någon självfinansieringsandel.

Pilotförsöken  kan genomföras antingen som pilotförsök med social- och hälsocentraler s.k. pilotförsök med direktvalstjänster, som pilotförsök med personlig budget eller som en kombination av båda.

Pilotförsöken kan inledas tidigast hösten 2017 och senast den 30 juni 2018. Landskapen kan fortsätta sina pilotförsök fram till utgången av 2022.

Administrationen av pilotförsöken sker med hjälp av en modell med ansvariga kommuner eller som en samkommun, med andra ord kan en enskild kommun inte genomföra ett eget pilotförsök. Även ett landskapsförbund kan administrera ett pilotförsök. Administrationen av pilotförsöken överförs i varje fall till de nya landskapen den 1 januari 2019. De kommuner och samkommuner som deltar i pilotförsöket med social- och hälsocentraler ska innan pilotförsöket inleds bolagisera de tjänster som ingår i pilotförsöket.

Ett pilotförsök ska omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta endast 50–80 procent av landskapets befolkning. Försöket får omfatta mindre än 70 procent av landskapets befolkning endast om minst hälften av landskapets kommuner är med i försöket.

Kunden väljer tjänsteproducent

I pilotförsöken med social- och hälsocentraler kan kunden fritt välja vilken tjänsteproducent han eller hon vill bland de godkända producenter som är verksamma i området. Kunden kan också byta tjänsteproducent. Om kunden inte själv väljer producent, väljs en producent åt kunden.

I pilotförsöken med personlig budget bestäms kundens personliga budget utifrån en kundplan. Kundplanen görs upp tillsammans med kunden, och där antecknas de tjänster som den personliga budgeten beviljas för. Efter det väljer kunden själv producenter bland de producenter på marknaden som uppfyller villkoren.

Invånarna i de områden som omfattas av pilotförsöken kommer att informeras om sina valmöjligheter innan försöken inleds.

Läs mer i pressmeddelandet från Social- och hälsovårdsministeriet.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här