Regeringen vill grunda ett nytt statligt verk

.
.
24.4.2017

Finland får ett nytt statligt verk: Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Den nya myndigheten tar över de tillstånds- och tillsynsuppgifter som idag sköts av bland andra regionförvaltningsverken, NTM-centralerna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Det nya verket ska enligt planerna inleda  verksamheten i januari 2019.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet blir en sektorsövergripande statlig myndighet. Verket kommer att fungera på riksnivå med regionala verksamhetsställen. I propositionen ingår också ett förslag till lag om statens ämbetsverk på Åland.

Grundandet av den nya tillstånds- och tillsynsmyndigheten ingår i regeringens propositionsutkast som är en del av landskapsreformen.

Propositionsutkastet innehåller också förslag om att lägga ner Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna.

Propositionsutkast sänds på remiss till den 19 juni. Utkastet består av förslag till överföring av uppgifter till landskapen i frågor som gäller miljö- och hälsoskydd, lantbruksförvaltning, fiskerihushållning och vattenhushållning, regionplanering, vattenvård och vattentjänster, främjande av utbildning, kultur och motion, skärgårdstrafik och samservice.

Personalen

Den personal som överförs från kommuner, samkommuner och staten till landskapen överförs enligt principerna för överlåtelse av rörelse som s.k. gamla arbetstagare och behåller då rättigheterna och skyldigheterna enligt det anställnings- eller tjänsteförhållande som gäller vid tidpunkten för övergången.

Avsikten är inte att eftersträva personalminskningar med anledning av landskapsreformen, intygar regeringen. Man försöker också minimera förflyttning av personal från en ort till en annan.

Läs hela pressmeddelandet här.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här