De kommande landskapen kan delta i pilotförsöken förutsatt att största delen av kommunerna i landskapet är med på noterna.  De kommuner och samkommuner som deltar  ska innan pilotförsöket inleds bolagisera de tjänster som omfattas av försöket. 

Projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen har i dag godkänt kriterierna för deltagande i pilotförsöken med valfrihet.

För att vara med måste pilotförsöket omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Målet är att det ska omfatta hela landskapet. Administrationen av pilotförsöken sker med hjälp av en modell med ansvariga kommuner eller som en samkommun. Det betyder att en enskild kommun  inte kan genomföra ett eget pilotförsök.

Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta endast 50–80 procent av landskapets befolkning. Försöket får omfatta mindre än 70 procent av landskapets befolkning endast om minst hälften av landskapets kommuner är med i försöket.

Även ett landskapsförbund kan administrera ett pilotförsök. Oberoende vilken instans som administrerar försöken  överförs pilotförsöken till de nya landskapen den 1 januari 2019.

Bolagiseringstvång

De kommuner och samkommuner som deltar i pilotförsöket med social- och hälsocentraler ska innan pilotförsöket inleds bolagisera de tjänster som omfattas av pilotförsöket.

Pilotförsöken med valfrihet kan inledas tidigast hösten 2017 och senast den 30 juni 2018. Landskapen kan fortsätta sina pilotförsök fram till utgången av 2022.

Det ordnas två ansökningsomgångar för ansökan om statsunderstöd för pilotförsöken. Den första ansökningsomgången börjar måndagen den 29 maj 2017 och den andra ansökningsomgången genomförs i höst. Närmare uppgifter om tidtabellen publiceras när den första ansökningsomgången inleds.

Pilotförsöken med valfrihet kan genomföras antingen som pilotförsök med social- och hälsocentraler (s.k. pilotförsök med direktvalstjänster), som pilotförsök med personlig budget eller som en kombination av dessa.

Pilotförsöken med valfrihet kan inledas tidigast hösten 2017 och senast den 30 juni 2018. Landskapen kan fortsätta sina pilotförsök fram till utgången av 2022.

Små och medelstora företag med

De aktörer som ansöker om att delta i försöken uppmanas bereda ansökningarna så att också små och medelstora företag kan komma med som producenter av social- och hälsocentralstjänster och tjänster som tillhandahålls enligt en personlig budget.

Tidtabellen för ansökan om statsunderstöd samt övriga uppgifter och anvisningar publiceras den 29 maj 2017 på webbplatsen regionreformen.fi. Regeringens proposition om kundens valfrihet inom social- och hälsovården är en del av social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Läs mer om kriterierna (på finska) här. 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *