Låt kommunerna fortsätta sköta elev- och studerandevården. Det här kommer många kommuner att yrka på i sina utlåtanden om lagpaketet i vårdreformen.

Efter vårdreformen ska landskapen ta över ansvaret för social- och hälsovården, medan kommunerna ska sköta det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  Enligt lagförslaget ska skolhälsovården, psykolog- och kuratorstjänster överföras till landskapen medan annan så kallad generellt inriktad elevvård bibehålls hos kommunerna.

Ilkka Kalo, chef för den grundläggande utbildningen i Vanda hör till dem som anser att kommunerna också i fortsättningen måste få ha ansvar över elev- och studentvården.

– Det är förebyggande arbete och det kan inte göras utanför organisationen. Att landskapen ska ta över den uppgiften är ett befängt förslag. Det kan mycket väl hända att regeringen får 313 utlåtanden om att ansvaret måste bibehållas hos kommunerna, säger Kalo.

Lagpaketet om vård-och landskapsreformen är just nu ute på utlåtanderunda och kommunerna får säga sitt om reformen.

Utbildningsdirektören i Esbo, Kaisu Toivonen instämmer med Kalo.

– Risken finns att lärarna får agera socialarbetare. Det är inte vettigt att låta landskapen sköta elev-och studentvården.

Katri Kalske, bildningsdirektör i Lojo påpekar å sin sida att det inte har så stor betydelse vem som är anordnare och betalar lönen då servicen och personalen i vilket fall som helst fysiskt ska finnas i skolbyggnaden.

Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten på Kommunförbundet säger att frågan delar kommunerna.

– Omständigheterna varierar väldigt mycket från kommun till kommun. Det finns små kommuner som sagt att de inte klarar av att anställa kuratorer. Kommunförbundet har konstaterat att det borde finnas en möjlighet för kommuner och landskap att flexibelt komma överens om ansvarsfördelningen till exempel i den här frågan.

Bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Kommunernas hus idag torsdag.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *