Fler kvinnor i kommunägda aktiebolag – styrelseordförande fortfarande man

28.3.2017

Av de kommunala bolagens styrelsemedlemmar är 34 procent kvinnor. Andelen är något högre än i de stora börsbolagens styrelser där andelen kvinnor är 32 procent. Kvinnornas andel är störst inom social- och hälsovårdstjänster och hotell- och restaurangbranschen. Bara 16 procent av styrelseordförandena är kvinnor.

Det finns 34 procent kvinnor i styrelserna för kommunägda aktiebolag. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens, social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma utredning där man år 2015 undersökte den högsta ledningen i sammanlagt 1 716 kommunägda aktiebolag. Till den högsta ledningen räknas bolagets verkställande direktörer, ordförandena i styrelserna och styrelsemedlemmarna.

I utredningen som Statistikcentralen utarbetat granskas för första gången kvinnors och mäns representation i kommunägda bolags högsta ledning. Utredningen koncentrerar sig på aktiebolag med en kommunal majoritet.

Av de kommunala bolagens styrelsemedlemmar var 34 procent kvinnor. Andelen är något högre än i de stora börsbolagens styrelser där andelen kvinnor är 32 procent (Centralhandelskammaren 2016).

Kvinnornas andel av styrelseordförandena var klart lägre, 16 procent. Av verkställande direktörer var knappt 24 procent kvinnor.

– Det är ännu en bit kvar på vägen till jämställd representation på alla nivåer, säger man i det gemensamma pressmeddelandet.

Bestämmelsen om jämställdhet i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män kan inverka på andelen kvinnor i styrelserna. Bestämmelsen gäller bland annat lednings- och förvaltningsorgan bestående av förtroendevalda i bolag med kommunal majoritet.

Kvinnornas andel av styrelsemedlemmarna varierar beroende på bolagets verksamhetsområde. Kvinnornas andel var större inom social- och hälsovårdstjänster och hotell- och restaurangbranschen. På motsvarande sätt var styrelserna mer mansdominerande än i genomsnitt inom tekniska branscher, såsom avfallshantering, områden med yrkesinriktad, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt el-, gas- och värmeförsörjning.

Direktörerna för kommunala bolag hör tydligt till de äldre åldersklasserna. Två av tre verkställande direktörer och 72 procent av styrelsemedlemmarna var över 50 år gamla. I de kommunala bolagen var de kvinnliga direktörerna i genomsnitt yngre än de manliga direktörerna.

Kvinnorna högre utbildade

I genomsnitt hade kvinnorna högre utbildning än männen. Av de kvinnliga verkställande direktörerna hade 53 procent högre högskoleexamen eller doktorsexamen. Bland de manliga verkställande direktörerna hade 41 procent uppnått motsvarande utbildningsnivå.

I bolag som ägs av kommuner med ett större invånarantal var andelen kvinnliga direktörer större än i genomsnitt: Av de verkställande direktörerna i bolag som ägs av kommuner med över 100 000 invånare var 31 procent kvinnor. I fråga om kvinnornas representation fanns det skillnader även mellan landskapen.

Ändringar av konkurrenslagstiftningen och kommunallagen under de senaste åren har i kommunerna lett till en alltmer omfattande bolagisering av funktionerna och en partiell överföring av beslutanderätten till de kommunala bolagen.

– Det är viktigt att följa jämställdhetssituationen förutom i de kommunala organen även i de kommunägda bolagen, säger Statistikcentralen, social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här