Delegationen ser över beredningen när regionernas livskraft och utveckling är i fokus.

Statsrådet tillsatte i torsdags den nya delegationen för förnyelse i regionerna.

I ett pressmeddelande heter det att delegationen har till uppgift att i bred omfattning dra upp riktlinjer för strategiska helheter och finansieringen i anknytning till regionutvecklingen.

I regeringsprogrammet står det bland annat att ”målet för regionalpolitiken är att minska skillnaderna mellan regionerna och inom kommunerna. … Det ska skapas ett handlingskoncept (för regionutveckling) som utgår från regioner och/eller teman och baserar sig på avtal och partnerskap och svarar mot särdragen hos varje region.”

I delegationen ingår representanter från ministerier, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, städer och kommuner av olika storlek, centrala näringslivs- och arbetsmarknadsorganisationer och Finlands Kommunförbund.

”En brokig skara”

De tvåspråkiga kommunerna representeras av Larsmos kommundirektör Gun Kapténs. Hennes ersättare är Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad.

Kapténs konstaterar att delegationen har nyss utsetts och någon arbetsplan ännu inte finns. Besluten tas på en annan nivå, och delegationens uppgift är att komma med synpunkter i beredningsskedet.

– Mycket handlar det om livskraften i landet som sådant. Det som är på gång är bland annat att ministerier och statliga verk undersöker möjligheten att ha arbetsplatser spridda över landet, tack vare digitala möjligheter, istället för att koncentrera dem till Helsingfors och istället för att flytta hela statliga verk ut i landet. Arbetsplatser är en livskraftfråga.

Det handlar också om hur medel från EU-fonder fördelas över regionerna och enligt vilka kriterier, fortsätter Kapténs. Den fördelningen påverkar också utvecklingen.

I regeringsprogrammet heter det att: ”Olika former av EU-finansiering ska så effektivt som möjligt utnyttjas för den regionala utvecklingen. I fråga om EU:s sammanhållningspolitik är målet att nivån på regionutvecklingspengarna tryggas samt att särställningen för det glest befolkade östra och norra Finland tryggas och att det säkerställs att de stöd som regionerna får kvarstår.”

Du representerar de tvåspråkiga kommunerna. Hur ser du på det uppdraget?

– Klart att alla kommuner är likvärdiga. Men de tvåspråkiga kommunerna är samlades längs med kusten, och skärgård och hav tillför en extra utmaning. Liksom kravet att producera service på två språk. Det är också viktigt att allt material i beredningen finns tillgängligt på två språk. Som medlem i delegationen ska jag försöka representera dessa kommuner, men de är förstås en brokig skara.

De sitter i delegationen

Ordförande:
Mika Lintilä, näringsminister, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande:
Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
Ersättare: Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet

Delegationens medlemmar:

Ministerierna

Sabina Lindström, överdirektör, kommunikationsministeriet
Ersättare: Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, kommunikationsministeriet

Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet
Ersättare: Ulla Koski, regionplaneringsråd, miljöministeriet

Merja Niemi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Ersättare: Päivi Bosquet, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
Ersättare: Jani Pitkäniemi, avdelningschef, finansministeriet

Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet
Ersättare: Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet

Taina Vesanto, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet
Ersättare: Marja Kokkonen, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet

Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet
Ersättare: Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Landskapsförbunden och statens regionförvaltning

Pentti Mäkinen, landskapsdirektör, Södra Savolax landskapsförbund
Ersättare: Kari Häkämies, landskapsdirektör, Egentliga Finlands förbund

Jaakko Ylinampa, överdirektör, NTM-centralen i Lappland
Ersättare: Petri Knaapinen, överdirektör, NTM-centralen i Nyland

Kaisa Ainasoja, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Lappland
Ersättare: Marko Pukkinen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Städer och kommuner

Stora städer:

Lauri Lyly, borgmästare, Tammerfors stad
Ersättare: Päivi Laajala, stadsdirektör, Uleåborgs stad

Regionstäder:
Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Laitila stad
Ersättare: Ari Nurkkala, stadsdirektör, Brahestads stad

Medelstora städer:
Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör, Björneborgs stad
Ersättare: Timo Halonen, stadsdirektör, S:t Michels stad

Små kommuner:
Matias Hildén, kommundirektör, Puumala kommun
Ersättare: Esko Ahonen, kommundirektör, Lestijärvi kommun

Tvåspråkiga kommuner:
Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo kommun
Ersättare: Mila Segervall, stadsdirektör, Kristinestad

Organisationer
Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Ersättare: Jarkko Huovinen, direktör, Finlands Kommunförbund

Hannu Jouhki, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Ersättare: Ulla Hyvönen, sakkunnig, regionala ärenden, Tjänstemannacentralorganisationen STTK

Anu Tuovinen, ledande sakkunnig, AKAVA
Ersättare: Ulla Hyvönen, sakkunnig, regionala ärenden, Tjänstemannacentralorganisationen STTK

Anssi Kujala, vice verkställande direktör, Företagarna i Finland
Ersättare: Marko Mäki-Hakola, näringsdirektör, MTK

Jouni Hakala, direktör för små och medelstora företag, Finlands näringsliv
Ersättare: Johanna Sipola, direktör, Centralhandelskammare