De finländska kommunerna är de mest innovativa i Norden. Så många som 95 procent av kommunerna har tagit i bruk minst en innovation under de senaste två åren, visar en enkät som Kommunförbundets har gjort.

I de övriga nordiska länderna hade fyra av fem arbetsplatser i den offentliga sektorn tagit i bruk minst en innovation de senaste två åren. Uppgifterna kommer från en nordisk jämförelse över innovationer i den offentliga sektorn.

Kommunförbundet genomförde Innovationsbarometern 2018 bland kommunerna i Finland. I de övriga nordiska länderna genomfördes enkäten också bland övriga offentliga organisationer och arbetsplatser.

– Innovationer föds ofta i samarbete med invånarna och personalen och de kan anses förbättra kommunernas effektivitet, öka kvaliteten på tjänsterna, personalens arbetstillfredsställelse och medborgarnas möjligheter att delta. Innovation borde vara en bestående del av kommunernas utvecklingsverksamhet, säger Tuula Jäppinen, sakkunnig i innovationer.

Med innovationer avses i undersökningen en ny eller väsentligt ändrad praxis, tjänst, produkt eller kommunikationsmodell som tagits i bruk i organisationen. Innovationen betraktas som ny när den används första gången i organisationen.

Idén till innovationen kommer oftast utifrån

Den jämförande undersökningen visar att i alla de nordiska länderna har minst två tredjedelar av den offentliga sektorns innovationer skapats genom kopiering eller tillämpning av andra aktörers idéer.

Av de finländska kommunernas innovationer var över hälften tillämpningar av andra kommuners idéer, medan 15 procent var kopior av andras lösningar och 17 procent var helt nya idéer.

Innovationer föds i samarbete

Enligt den jämförande undersökningen är det typiskt för alla de offentliga organisationerna i Norden att innovationer utvecklas i samarbete med till exempel en annan kommun, ett företag, en organisation eller ett forskningsinstitut. Allt som allt hade fyra av fem innovationer i den offentliga sektorn fötts genom samarbete med en eller flera utomstående samarbetspartner.

I de finländska kommunerna var innovationssamarbete med invånare, företag och andra kommuner eller samkommuner det vanligaste.

I de nordiska länderna är det främst medarbetarna som främjar innovationer. I Finland, Norge och Danmark ansåg minst 80 procent i enkäten att internt samarbete på arbetsplatsen var det som mest främjade innovationer.

– Enligt undersökningen sprids innovationer bäst genom personliga nätverk och kommunernas egna arbetstagare. Vi kan främja spridningen av innovationer genom ökat samarbete och genom att dela med oss av god praxis, säger Tuula Jäppinen.

Läs mer om den jämförande undersökningen i Norden (danska/engelska) här. 

Publikation om undersökningen (engelska).