Kommunförbundet understöder en ökning av eldrivna fordon i trafiken, men  anser att nya laddstationer ska byggas efter behov. Regeringen föreslår att  det  ska bli obligatoriskt för kommunerna att planera och bygga laddstationer och kapacitet för laddning av elbilar. Extra kostnader för kommunen utan nämnvärd nytta, anser Kommunförbundet.

– Kommunförbundet motsätter sig inte laddstationer, men om de byggs enligt lagförslaget kommer man att bygga allt för många och på fel ställen. En lösning med laddstationer som byggs efter behov och på marknadens villkor har redan visat sig fungera också för offentliga laddstationer. I flera kommuner byggs redan laddstationer som en del av klimatarbetet, säger Vesa Peltola, energisakkunnig vid Kommunförbundet.

– Dessutom utvecklas laddningstekniken hela tiden. Därför lönar det sig att investera i bättre kapacitet för laddning än att öka antalet laddstationer med nuvarande teknik, påpekar han.

Regeringen föreslår en ny lag om laddningskapacitet för eldrivna fordon och byggande av laddstationer. Lagen skulle implementera det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

AnnonsMed lagen vill man förbättra möjligheterna att ladda eldrivna fordon. Enligt förslaget skulle det till exempel bli obligatoriskt för kommunerna att planera och bygga laddstationer och kapacitet för laddning av elbilar. Bestämmelserna skulle gälla radhus och flervåningshus som ägs av kommuner och samkommuner och deras dotterbolag samt övriga byggnader, såsom skolor, daghem, sjukhus och andra offentliga byggnader.

Enligt regeringens proposition skulle lagen bli betydligt strängare än direktivet förutsätter, vilket innebär extra kostnader för kommunen utan nämnvärd nytta. Kommunförbundet understöder en ökning av eldrivna fordon i trafiken, men nya laddstationer ska byggas efter behov.

– De flesta laddar sin elbil hemma, 80–90 procent, så behovet av laddning på andra ställen är litet. En 15–30 minuters laddning i en normal laddstation ger bara 5–10 km räckvidd, vilket inte är särskilt effektivt till exempel när man sköter ärenden på stan, säger Vesa Peltola.

Att bygga laddstationer ökar kommunernas kostnader

Enligt lagförslaget skulle man före ingången av år 2025 vara tvungen att bygga laddstationer för 10 procent av bilplatserna när det finns mer än 20 platser på parkeringar som inte hör till ett bostadshus. I kommunerna skulle detta gälla så gott som alla offentliga byggnader.

Enligt Peltola kostar en normal laddstation 1 000 – 3 000 euro inklusive montering, men det kan bli dyrare om elsystemet behöver förnyas. Inga noggranna kalkyler har gjorts över de kostnader som åtgärderna medför för kommunerna men summan kan stiga till tiotals miljoner euro.

– Av kostnadsskäl skulle de obligatoriska laddstationerna sannolikt vara av Type 2-standard för normal laddning av elbilar nattetid. För laddning utanför hemmet är 1-fas-laddningen för långsam. Med en snabbladdare kan man på en halv timme få upp till 100 km räckvidd, men installationen av en sådan kan kosta över 50 000 euro.

Peltola påpekar att investeringar i laddstationer minskar resurserna för mer effektiva energiinvesteringar.

Kommunförbundet motsätter sig inte laddstationer, men om de byggs enligt lagförslaget kommer man att bygga allt för många och på fel ställen.

Kommunförbundet föreslår att man i lagen återgår till direktivets minimikrav enligt följande:

1) Nya byggnader och sådana som genomgår omfattande ombyggnad (inte bostadshus utan t.ex. skolor, sjukhus, daghem) med fler än 10 parkeringsplatser: endast en laddstation men kapacitet för en laddning vid var femte parkeringsruta. Enligt regeringens proposition borde sådana parkeringar ha en laddstation och därtill kapacitet för laddning vid hälften av platserna och vid minst 10 procent om byggnaden har en parkering med plats för mer än 20 bilar.

2) Befintliga byggnader, inte bostadshus, med plats för mer än 20 bilar på sin parkering: endast en laddstation per parkering. Enligt regeringens proposition skulle 10 procent av platserna ha laddstation. På en parkering för 100 bilar innebär det tio laddstationer.

3) Nya bostadshus och sådana som genomgår omfattande ombyggnad (t.ex. radhus och flervåningshus som ägs av kommunen) med fler än 10 parkeringsplatser: kapacitet att bygga laddstation vid varje parkeringsruta. Enligt regeringens proposition borde alla platser ha kapacitet för en laddstation vid bostadshus med fler än fyra parkeringsplatser.
Dessutom föreslår Kommunförbundet att man i verkställigheten av lagen skulle följa finansieringsprincipen för kommunernas del, eftersom nya lagstadgade uppgifter inte får försvaga kommunernas ekonomiska situation.

Den nya lagen avses träda i kraft 10.3.2020. Regeringens proposition om utbyggnad av kapaciteten för laddning av eldrivna fordon och byggande av laddstationer är ute på remiss.