De projekt som understöds ska vara konkreta och förbättra tillståndet i livsmiljöer.

Möjligheterna att utföra naturvårdsarbetet i Helmi-programmet utvidgas, meddelar Miljöministeriet. Det här eftersom statsrådet har godkänt en förordning om specialunderstöd för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer.

Specialunderstöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. Den första ansökningsomgången öppnas den 22 oktober.

Klimat- och miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) är glad över att få kommuner och föreningar med i genomförandet av Helmi-programmet.

Annons– Vårt mål med programmet är att trygga den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd. Genom den nya förordningen lyckas detta bättre. Kommun-Helmi och Förenings-Helmi ökar antalet aktörer och gör programmet mer verkningsfullt.

De projekt som understöds ska vara konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan inkluderas i de projekt som ska understödas och även åtgärder som gäller kommunikation eller utbildning kan ingå i projekten.

Specialunderstödet ska förbättra kommunernas möjligheter att trygga den biologiska mångfalden och öka föreningarnas möjligheter att genomföra naturvårdsprojekt. Det här inverkar positivt också på medborgarnas möjligheter att delta i skötseln av naturen i den egna näromgivningen, menar ministeriet.

Åtgärderna förväntas sysselsätta inventerare, planerare, entreprenörer, företagare med betesdjur samt andra aktörer och företagare som utför konkreta restaurerings- och vårdarbeten inom programmet. Sysselsättningseffekterna skulle i många fall rikta sig till avlägsna områden och branscher där sysselsättningsmöjligheterna annars är få, heter det i pressmeddelandet.

Åtgärderna i Helmi-programmet förbättrar myrarnas, fågelvattnens, vårdbiotopernas, skogarnas, småvattnens och strandnaturens tillstånd.