Medeltemperaturen stiger och extrema väderfenomen blir vanligare. Klimatförändringens effekter märks redan i Finland.

Den färska handboken Hur möter kommunerna klimatförändringen? ger basfakta om hur kommunerna kan förbereda sig för klimatförändringen. Den innehåller även konkreta exempel på åtgärder som främjar beredskapen på kommunnivå.

Boken utges och finansieras av Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen.

Handboken kan laddas ner avgiftsfritt här.

När exceptionella förhållanden överraskar är det viktigt att samhället bevarar sin funktionsförmåga.

– Kommunernas främsta uppgift är att upprätthålla en säker, trygg och hälsosam boendemiljö för invånarna, säger Pauliina Jalonen, sakkunnig i klimat- och hållbarhetsfrågor på Kommunförbundet.

Trots att klimatförändringen är global är effekterna lokala, vilket innebär extra utmaningar för kommunerna.

Finlands kommuner har identifierat ett brett spektrum av risker som hänför sig till klimatförändringen. Det här framgår i en undersökning som Kommunförbundet gjorde hösten 2020. De största riskerna anses vara svåra stormar, störtregn, utdragna perioder av hetta och torka samt en sänkt grundvattennivå. Många kommuner uppger även halkan om vintrarna och de stora snömängderna som väsentliga klimatrisker.

– Kommunerna har en viktig roll när det gäller att förbereda sig inför klimatförändringen, säger Jalonen. Att beakta klimatförändringen har blivit en allt viktigare del av kommunernas allmänna risk- och kontinuitetshantering.

Trots att intresset för att utveckla beredskapen för klimatförändringen har ökat märkbart, har satsningar på kommunfältet hittills varit ganska anspråkslösa.

– Klimatförändringens effekter sträcker sig till alla samhällssektorer. Därför är det viktigt att främja ett brett samarbete mellan olika samhällsaktörer, säger Jalonen.