Fem avfallsverk i södra Finland har inlett ett samarbete kring insamling av avlagda textilier. Samarbetet är startskottet för den riksomfattande insamlingen av avlagda textilier, som utvidgas områdesvis till att omfatta hela Finland.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Pirkanmaan Jätehuolto och Rauman seudun jätehuoltolaitos har slutit ett samarbetsavtal med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) om ett pilotanläggningsprojekt för behandling av avlagda textilier, meddelar LSJH i ett pressmeddelande.

Målsättningen är att alla kommunägda avfallsverk stegvis deltar i pilotanläggningsprojektet. Insamlingsnätverket för avlagda textilier utvidgas till att bli riksomfattande åren 2020-2022.

Samarbetet ska leda till insamling av hushållens avlagda textilier senast år 2025, i enlighet med EU-direktivet, eller redan år 2023 i enlighet med den proposition till avfallslag som just nu bereds.

AnnonsInsamling och försortering sker lokalt

De avfallsverk som är med i samarbetet ordnar insamlingen och försorteringen av hushållens avlagda textilier på sina egna områden.

På LSJH:s område har avlagda textilier samlats in sedan år 2016 och i Raumoregionen från och med 2017. HRM inledde ett försök att samla in avlagda textilier vid sina Sortti-stationer hösten 2019.

Enligt HRM:s driftschef Marjut Mäntynen mottogs försöket i huvudstadsregionen bra. Över 35 000 kilo fördes under det tre månader långa insamlingsförsöket till Sortti-stationerna.

Pirkanmaan Jätehuolto och Loimi-Hämeen Jätehuolto inleder insamlingen i år.

Sorterade textilier blir fibrer i Pemar

De avlagda textilierna som avfallsverken försorterat levereras till LSJH:s sorteringshall i Åbo för fortsatt sortering. Där delas de avlagda textilierna in i olika fiberklasser med hjälp av en optisk igenkänningsteknik. På så sätt säkerställer man god kvalitet på de råvaror som kommer till processlinjen och fiberprodukter som tillverkas av dem. 

Vid pilotfasens processlinje hos LSJH förädlas de sorterade avlagda textilierna till fibrer. I industrin kan fibrerna användas som råmaterial för returprodukter. Att behandla hushållens avlagda textilier och förädla dem till returfiber är nytt i Finland. 

I sorteringshallen finns också Rester Oy, som hyr ut utrymmena åt LSJH och är i branschen för behandling av företagens avlagda textilier samt textilindustrins sidoströmmar.

Fullskalig förädlingsanläggning i Åbo

Att pilotfasens processlinje inrättas i Pemar möjliggör att den cirkulära ekonomin för avlagda textilier utvecklas långsiktigt, skriver LSJH i pressmeddelandet.

LSJH planerar samtidigt en förädlingsanläggning med stor kapacitet i Topinpuisto centrum för cirkulär ekonomi i Åbo. När anläggningen står färdig kommer den att hantera avlagda textilier som samlats in från konsumenter runtom i Finland och förädla dem till returfiber för industrins behov.

Finansiering för pilotprojektet kommer från Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet, Business Finland, Egentliga Finlands förbund samt kommunernas avfallsverk.

Vad är avlagda textilier?

  • Till avfallsverkens insamling av avlagda textilier mottas söndriga kläder och hemtextilier som tagits ur bruk såsom rockar, byxor, kjolar, skjortor, lakan, handdukar och bordsdukar. De avlagda textilierna levereras till insamlingsplatsen i slutna, täta plastpåsar eller sopsäckar.  
  • Kläder som är i gott skick och som direkt lämpar sig för återanvändning lönar det sig, enligt tidigare kutym, att sälja eller donera till välgörenhetsorganisationernas insamlingar.   
  • Avfallsverken ger noggrannare anvisningar till invånarna om insamlingarna.